SzaWER: Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi

power

 

Nazwa projektu:

SzaWER: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy”

Cel główny projektu:

Podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w „szarej strefie” dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań.

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia przez całe życie (podniesienie świadomości pracowników i pracodawców dzięki szkoleniom oraz podniesienie kompetencji pracowników instytucji rynku pracy w temacie pracy nierejestrowanej) oraz tworzenia polityk publicznych (poprzez stworzenie i wdrożenie w instytucjach kontrolnych produktów: metody kalkulacji i dezagregacji luki w PIT oraz modelu prognostycznego, co pozwoli na bardziej skuteczne przeprowadzanie kontroli oraz wskazanie sektorów podatnych na pracę nierejestrowaną).

 

Adresaci projektu:

  1. Pracownicy, potencjalnie pracujący bez stosunku pracy
  2. Pracodawcy, zatrudniający pracowników w „szarej strefie”
  3. Instytucje rynku pracy
  4. Organizacje współpracujące z cudzoziemcami
  5. Instytucje kontrolne
  6. Instytucje badawcze, kierujące swoje działania do organizacji pracodawców

 

Planowane efekty:

W ramach projektu wypracowane zostaną efekty w dwóch filarach. W ramach pierwszego z nich, poświęconego Rynkowi Pracy zostaną opracowane i wdrożone innowacyjne programy szkoleń z konsekwencji pracy w „szarej strefie” z perspektywy cyklu życia. Szkolenia, dostępne zarówno w formie stacjonarnej jak i wersji online, dedykowane będą szerokiemu gronu odbiorców: pracowników, zatrudnionych w „szarej strefie” i ich pracodawców, instytucji badawczych, zajmujących się pracą nierejestrowaną, instytucji rynku pracy oraz organizacji, współpracujących z cudzoziemcami. Dzięki innowacyjnej tematyce szkoleń, podniesiona zostanie świadomość nt. konsekwencji pracy nierejestrowanej wśród ww. grup odbiorców.

W ramach drugiego filaru projektu, dotyczącego Polityki Fiskalnej, opracowana zostanie metoda kalkulacji i dezagregacji luki w PIT, a także model prognostyczny, szacujący skutki finansowe proponowanego w projekcie rozwiązania dla finansów publicznych.

 

Partnerzy projektu:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

The Institute of Public Finance (Chorwacja)

Krajowa Administracja Skarbowa

Maguire Policy Research Ltd (Wlk. Brytania)

Ochotnicze Hufce Pracy - Komenda Główna

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

 

Wartość projektu: 4 006 521,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 777 748,85 zł

 

Eksperci:

Izabela Styczyńska (lider)

Agnieszka Paczyńska

Agnieszka Kulesa

Sylwia Roszkowska

Aleksandra Teliszewska

Łukasz Janikowski

Jacek Liwiński

Grzegorz Poniatowski

Adam Śmietanka

Tomasz Tratkiewicz

 

Administrator projektu:

Justyna Perzanowska-Szymczak

Olga Sulkowska