Europe

Przystępne cenowo, zgodne z wytycznymi zrównoważonego rozwoju mieszkania w UE

Badanie ma na celu przyczynienie się do refleksji nad potencjalnymi rozwiązaniami politycznymi dotyczącymi dostępu do przystępnych cenowo i zgodnych z wytycznymi zrównoważonego rozwoju mieszkań w UE. Skupia się na analizie różnych inicjatyw na poziomie (sub)krajowym wprowadzających innowacje w dziedzinie mieszkalnictwa i określeniu, w jaki sposób mogą być one istotne w kontekście europejskim.

Obecne wyzwania związane z dostępnością takich mieszkań są związane z kilkoma czynnikami, przy czym jednym z głównych wyzwań jest brak podaży mieszkań tam, gdzie popyt jest duży, jak np. w miastach, a także efektywność, ograniczenia rynkowe i regulacyjne. Ostatnia literatura na ten temat zidentyfikowała szereg różnych rozwiązań politycznych. Raport ONZ #Housing2030, na przykład, identyfikuje cztery różne obszary: narzędzia zarządzania, politykę gruntów, finanse i inwestycje oraz neutralność klimatyczną. W tym kontekście niniejsze badanie przeanalizuje kilka nowych i mniej znanych inicjatyw w dwóch wyraźnych obszarach, mając na celu zbadanie, w jaki sposób te inicjatywy mogą przyczynić się do stworzenia przystępnych cenowo i zgodnych z wytycznymi zrównoważonego rozwoju mieszkań w UE, mianowicie:

  1. Digitalizacja.
  2. Struktury w mieszkalnictwie, budownictwie i ekonomii społecznej.

Badanie skoncentruje się na potencjale cyfryzacji pozwoleń na budowę, w tym wykorzystaniu technik sztucznej inteligencji (AI), oraz na utworzeniu odpowiedniej bazy danych dotyczącej budynków w UE. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji w cyfrowych systemach pozwoleń na budowę można uzyskać przegląd/analizę substancji budowlanych i kosztów związanych z ponownym wykorzystaniem struktur oraz zoptymalizować indywidualne podejścia do recyklingu.

Ponadto dostępność danych stanowi podstawę dla ochrony i rewitalizacji zasobów budynków oraz może ułatwić recykling i podejście cyrkularne, które pomimo uruchomienia Obserwatorium Zasobów Budynków na poziomie UE, w wielu państwach członkowskich wciąż nie jest na najwyżyszym poziomie. Badanie przyczyni się do cyfrowej wymiany i transferu najlepszych europejskich praktyk w tych obszarach.

Badanie wniesie wkład w debatę na temat struktur w mieszkalnictwie, budownictwie i ekonomii społecznej. Struktury i ramy (prawne) mogą znacznie się różnić między krajami i mają duży wpływ na koszty i jakość mieszkań, np. w niektórych krajach przestrzeń mieszkaniowa jest dostarczana i zarządzana przez organizacje non-profit i stowarzyszenia mieszkaniowe (np. stowarzyszenia mieszkań o ograniczonym zysku w Austrii). Badanie oceni stan obecny, mając na celu zidentyfikowanie najlepszych praktyk zalecanych w całej UE.

Zleceniodawca: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny