01 Lut 2015 - 02 Lut 2015

Rola samorządu lokalnego i regionalnego w procesie kreowania polityki oraz podejmowania decyzji w Partnerstwie Wschodnim

02.2015 - 04.2015

 

Opis i cele projektu:

W związku z tym, że kraje Partnerstwa Wschodniego (PW) są zainteresowanie nawiązaniem bliskich stosunków politycznych, gospodarczych oraz kulturalnych z Unią Europejską wspólnie zobowiązały się one do poszanowania wartości takich jak demokracja, rządy prawa oraz ochrona praw i podstawowych wolności człowieka, a także dokładają wszelkich starań do zapewnienia sprawnie funkcjonującej gospodarki rynkowej oraz zrównoważonego rozwoju.

Komitet Regionów Unii Europejskiej oraz Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (ang. CORLEAP - Conference of Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership) zobowiązały się zapewnić niezbędną pomoc w realizacji umowy DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) poprzez dostarczanie użytecznych informacji, ułatwianie wymiany doświadczeń oraz dzielenie  się wiedzą w zakresie dobrych praktyk na szczeblu regionalnym i lokalnym.

W świetle istniejących i nowych rozwiązań politycznych wdrażanych przez kraje Partnerstwa Wschodniego, badanie ma na celu dostarczenie danych ilościowych i jakościowych oraz ocenę   sytuacji gospodarczej w każdym państwie należącym do Partnerstwa, a także jej aktualnego i potencjalnego wpływu na gospodarkę regionalną i lokalną wymienionych państw. Celem badania jest także dostarczenie szczegółowych informacji na temat sytuacji w krajach PW w zakresie decentralizacji władzy, podziału kompetencji oraz zapewnienia odpowiednych środków finansowych dzięki decentralizacji fiskalnej. Za zmianami dotyczącymi podziału kompetencji w sferze administracyjnej nie zawsze idą zmiany w sferze budżetowej oraz w podziale środków finansowych. Jednym z zadań projektu jest przeanalizowanie dynamiki relacji tych dwóch elementów, oraz przeprowadzenie szerszej analizy niż statyczny opis sytuacji danego kraju.

Zaangażowanie CASE:

W ramach projektu CASE opracowało dane o systemie podatkowym i podziale kompetencji władz na Białorusi.

Sponsor projektu:

Committee of Regions FWC External Relations

Partner projektu:

LSE