Sprostanie wyzwaniom związanym z inteligentnym i zrównoważonym wzrostem, sprzyjającym włączeniu społecznemu w ramach Narodowych Planów Naprawy i Odbudowy Gospodarczej: ocena wstępna

Zakres Narodowego Planu Naprawy i Odbudowy Gospodarczej zostanie określony poprzez odniesienie do polityk UE skoncentrowanych na sześciu filarach. Jednym z tych filarów jest “inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, w tym spójność gospodarcza, zatrudnienie, wydajność, konkurencyjność, badania, rozwój i innowacje, a także dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny z silnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)”. Aby uzyskać dofinansowanie z Funduszu, państwa członkowskie muszą przedstawić spójny pakiet reform i inwestycji w ramach krajowych planów naprawy gospodarczej i oporu (KPR). Do tej pory wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Niderlandów przedstawiły plany. Rada zaakceptowała również pozytywną ocenę Komisji dotyczącą 22 planów krajowych, uznając, że państwa członkowskie przestrzegają rozporządzenia w sprawie wymogów w zakresie zasobów własnych i stawiają czoła wyzwaniom wynikającym z rozporządzenia w sprawie wymogów w zakresie zasobów własnych.


Celem projektu jest:
• ocena stopnia, w jakim środki te są zgodne z decyzjami wykonawczymi Rady i towarzyszącymi im dokumentami Komisji;
• omówienie, w jakim stopniu podstawowe cele pośrednie i docelowe są wystarczające i odpowiednie do monitorowania postępów w osiąganiu celów określonych w środkach i ogólnych celów instrumentu;
• określenie zagrożeń, które mogą wynikać z wybranych środków oraz luk, które nie zostały jeszcze usunięte w ogólnych obszarach polityki stanowiących podstawę zestawu środków.


Partnerzy podzielą działania w ramach tego filaru na różne kategorie:
• renowacja i budowa nowych budynków;
• wsparcie dla MŚP;
• badania, rozwój i innowacje;
• industrializacja i reindustrializacja;
• infrastruktura przedsiębiorstwa;
• działania na rzecz sektora kultury;
• zmiany regulacyjne na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu;
• wsparcie dla dużych przedsiębiorstw;
• współpraca transnarodowa.

Lider projektu: CASE
Sponsor: Parlament Europejski