01 Gru 2022 - 30 Kwi 2023
Development Assistance, Europe, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Koszt braku obszarów wiejskich – w kierunku zrównoważonego lokowania funduszy w miastach i wsiach

W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła długoterminowy plan dla obszarów wiejskich. Jest on wyrazem politycznej woli zwiększenia świadomości na temat potrzeb i potencjału obszarów wiejskich i ma na celu zwiększanie inkluzywności oraz zapobiegnięcie pojawiającym się na tych terenach niezadowoleniu i poczuciu porzucenia. Jednakże, jako że plan ten został ogłoszony już po przyjęciu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), nie znalazł swojego odzwierciedlenia w instrumentach finansowych na poziomie Unii. Aby osiągnąć zamierzone cele do 2040 roku, Komisja Europejska zamierza przedstawić swoje sugestie w czasie projektowania kolejnych WRF w 2023 roku. Jako element przygotowania do realizacji tych planów, Komitet Regionów zbiera informacje na temat wpływu trendów demograficznych oraz współzależności pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi na ich potrzeby w zakresie polityk i budżetu. Przeprowadzone przez CASE badanie dostarczy danych i scenariuszy dotyczących odpowiedniego zrównoważenia między obszarami wiejskimi a miejskimi w przyszłych decyzjach politycznych i budżetowych na szczeblu UE.

Badanie miało następujące cele:

  • przegląd głównych trendów kształtujących obszary wiejskie
  • określenie elementów najważniejszych przy projektowaniu zrównoważonej polityki rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
  • określenie kosztów i korzyści związanych z inwestowaniem w rozwój obszarów wiejskich;
  • przygotowanie zaleceń dla polityki UE i instrumentów inwestycyjnych związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Lider projektu: CEPS

Partner: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Klient: Komitet Regionów