22 Sie 2023 - 06 Lis 2023
Europe, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Research, Research

Turystyka a rozwój obszarów wiejskich

 

Badanie zlecone CASE przez Komitet Regionów, zatytułowane "Turystyka a rozwój obszarów wiejskich", ma na celu dostarczenie krótkiej analizy głównych barier i czynników sprzyjających turystyce jako części rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej z perspektywy samorządów subnarodowych. Badanie skupi się również na identyfikacji wspierających polityk i mechanizmów finansowania oraz wyróżnianiu kreatywnych praktyk. Przedstawione przykłady mogą stanowić przydatne źródło badań dla władz lokalnych i regionalnych.

Badanie może wesprzeć prace polityczne Komitetu Regionów dotyczące zarówno turystyki, jak i rozwoju obszarów wiejskich, oraz mogłoby zostać wykorzystane do dostarczenia stanowiska Komitetu Regionów w odniesieniu do wniosków Rady w sprawie długofalowej wizji obszarów wiejskich Unii Europejskiej, która jest spodziewana pod koniec 2023 roku.

Studium będzie składać się z czterech części:

  • Część 1 studium, oparta na danych zastanych i wywiadach, zdefiniuje turystykę wiejską i oceni jej rolę w procesie rozwoju obszarów wiejskich w UE. Zostaną zważone zalety i wady turystyki wiejskiej oraz zbadane wyzwania i możliwości dla władz publicznych zainteresowanych podniesieniem profilu turystyki wiejskiej i uczynieniem turystyki skutecznym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich.
  • W Części 2 CASE przeanalizuje związek między LTVRA (długoterminowa wizja obszarów wiejskich UE) a polityką turystyczną oraz opisze, jak uzyskać fundusze na wsparcie takich działań politycznych.
  • Część 3 dostarczy przegląd 3-4 przykładów dobrych praktyk, podkreślając postępy w ożywianiu podupadających obszarów wiejskich dzięki działalności turystycznej. CASE oceni te przypadki i ich skalowalność oraz potencjał do replikacji w innych regionach.
  • W Części 4 CASE podsumuje wyniki i przedstawi zalecenia dla miast i regionów wiejskich oraz dla Unii jako całości.

Klient: Komitet Regionów