01 Lip 2014 - 02 Lip 2014

Ocena skutków ekonomicznych porozumienia handlowego pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską

07.2014 - 11.2014

Opis Projektu:

Unia Europejska (UE) i Ukraina już w 2007 r. rozpoczęły negocjacje na temat utworzenia strefy wolnego handlu. W 2011 r. negocjacje zostały sfinalizowane, a samo porozumienie przygotowane do wejścia w życie. Porozumienie w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu jest część składową szerszej tzw. Ukraińsko-Europejskiej Umowy Stowarzyszeniowej (AA). Głównym celem publikacji jest określenie ekonomicznych skutków zawarcia umowy handlowej (FTA) pomiędzy Ukrainą a UE.


Cele projektu:

Główne cele projektu to przeprowadzenie analizy umożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny wpływu FTA pomiędzy UE a Ukrainą na gospodarki obu stron. Analiza przeprowadzona zostanie w oparciu o konkretne wyniki negocjacji dotyczące redukcji barier handlowych, liberalizacji usług, oraz wzajemnego usunięcia barier innych niż handlowe.


Plan projektu oraz rola CASE:

Liderem projektu jest Ecorys. Jego zobowiązania to:
1)    Opisowa analiza handlu towarami i usługami oraz FDI pomiędzy UE a Ukrainą,
2)    Analiza taryf w zakresie porozumień przed i po FTA,
3)    Modelowanie CGE,
4)    Aktualizacja wymogów ochrony środowiska.

Rola CASE to:
1)    Aktualizacja danych dotyczących bazy społecznej z uwzględnieniem od 2006 roku, oraz dopasowanie modeli do jej wyników,
2)    Nadzorowanie procesu analizy NYB,
3)    Kalkulacja kosztów związanych z dostosowanie do nowych zasad.


Wyniki projektu:

1)    Ocena skutków ekonomicznych,
2)    Ocena skutków społecznych,
3)    Ocena wpływu FTA na środowisko,
4)    Analiza NTB,
5)    Kalkulacja kosztów związanych z dostosowanie do nowych zasad,
6)    Rozwój modelu CGE,
7)    Raport w trakcie trwania projektu,
8)    Raport końcowy.


Sponsor: EC DG TRADE


Partnerzy:
Ecorys