15 Lis 2021 - 31 Maj 2023

Ocena oddziaływania wpływu terytorialnego polityk i strategii w ramach Państw Członkowskich UE

Cele projektu zostały jasno zidentyfikowane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP.

Są to:

  1. organizacja i proces dialogu z partnerami i interesariuszami projektu,
  2. opracowanie metodyki oceny wpływu terytorialnego wraz z przeprowadzeniem projektu pilotażowego w polsko-niemieckim obszarze powiązań.

Projekt ma na celu przygotowanie metody TIA, która ma szansę stać się uniwersalną, europejską metodą oceny wpływu terytorialnego. Zespół CASE i Ecorys Polska ma to zadanie osiągnąć poprzez:

  • skuteczny proces dialogu z interesariuszami, pozwalający na przygotowanie metody dopasowanej do ich potrzeb
  • analizę doświadczeń z aplikacji istniejących metod TIA oraz metod oceny skutków polityki, które nie były wcześniej stosowane w analizach oddziaływania terytorialnego,

Działania skupią się na wyznaczonym obszarze wdrożeniowym, tj. polsko-niemieckim obszarze powiązań.  Projekt wyposaży władze lokalne, regionalne oraz narodowe w informacje i wiedzę, jakie czynniki należy brać pod uwagę podczas projektowania polityk, tak aby uwzględniać oddziaływania nie tylko między regionami, ale także transgraniczne.

Lider projektu: Ecorys Polska

Partner: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Klient: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP