03 Wrz 2012 - 04 Wrz 2012

Doradztwo w zakresie ewaluacji i reformy systemu świadczeń społecznych dla dzieci i osób niepełnosprawnych

09.2012 - 11.2013

Opis projektu:

Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia analitycznego i doradztwa w przeprowadzaniu reformy świadczeń pomocy społecznej dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych w Mołdawii. Celem reformy jest zmniejszenie fragmentaryczności w/w świadczeń oraz zwiększenie ich efektywności w kontekście reformy systemu opieki społecznej w kraju. W ramach projektu dokonana zostanie ewaluacja świadczeń pieniężnych przyznawanych obecnie osobom niepełnosprawnym i dzieciom, przedstawione zostaną rekomendowane sposoby reformy oraz udzielone zostanie wsparcie we wdrażaniu i promowaniu reform priorytetowych. W tym celu zorganizowane zostaną warsztaty i konferencje oraz  wspomagane będą wydarzenia medialne i zmiany legislacyjne.
 

Cele Projektu:
Naczelnym celem projektu jest zapewnienie wsparcia analitycznego i doradztwa w przeprowadzaniu reformy świadczeń pomocy społecznej dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych w Mołdawii poprzez zwiększanie przejrzystości systemu, wspomaganie jego efektywności oraz lepszej identyfikacji odpowiednich odbiorców transferów społecznych.  
Pomimo wprowadzonych niedawno przez rząd reform, system pomocy społecznej nadal nie jest wystarczająco scentralizowany. Ze względu na występowanie kilku różnych poziomów podejmowania decyzji i rozdzielania finansowania, konieczna jest jego rewizja pod kątem możliwości dalszego ulepszenia na drodze kolejnych reform. Głównym przedmiotem badań jest system dystrybucji świadczeń pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i dzieci oraz jego wpływ na redukcję poziomu ubóstwa i społecznego wykluczenia, a także potencjalny rozdźwięk pomiędzy zapotrzebowaniem na pomoc ze strony danych grup społecznych a zapewnianymi przez państwo świadczeniami i opieką.


Struktura projektu i zaangażowanie CASE:
Jako lider konsorcjum, CASE zaangażowany będzie we wszystkie przewidziane w projekcie działania. Ponadto, CASE oddeleguje przedstawicieli do nadzorowania wykonania 3 zadań:

  1. Ewaluacji (gromadzenia danych, oceny i analizy) transferów pieniężnych przekazywanych niepełnosprawnym oraz dzieciom, a także ich wpływu na poziom ubóstwa, nierówności, etc..
  2. Przedstawienie różnych scenariuszy przeprowadzenia reform oraz ich przewidzianych następstw.
  3. Wsparcie i promocja najistotniejszych reform, między innymi poprzez organizowanie warsztatów i konferencji oraz wspomaganie wydarzeń medialnych i zmian legislacyjnych.


Rezultaty projektu:
Oczekiwanym efektem końcowym projektu jest zbiór popartych wcześniejszymi badaniami i analizą rekomendacji dotyczących reform systemu świadczeń pomocy społecznej dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych, celem skuteczniejszej redukcji poziomu ubóstwa w Mołdawii.

Sponsor:

World Bank

Partner:

CASE Moldova