04 Sty 2019

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamenhofa 5/1b, 00-165 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000167095, NIP 5260205291, REGON 012118755 („CASE”). 

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez CASE osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z oferowanych na niej usług („Użytkownicy”), dostępnej pod adresem http://www.case-research.eu/ („Strona internetowa”).

Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

Cele, zakres oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 • komunikacji z CASE - udzielania odpowiedzi na pisma, zapytania, żądania, reklamacje,

 • korzystania z usługi Newsletter,

 • zapisów na wydarzenia organizowane przez CASE 

 • administrowania Stroną internetową, badania i analizy aktywności na Stronie internetowej.

CASE przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych usług. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.   

Komunikacja z CASE

 • Pozyskiwane są dane osobowe w przypadku gdy Użytkownik komunikuje się z CASE za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu lub pod numerem telefonu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z CASE.
 • Dane osobowe przekazywane w ramach komunikacji z Użytkownikiem przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Newsletter

 • W przypadku zapisania się na Newsletter, Użytkownik podaje adres e-mail.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest usługa świadczona drogą elektroniczną - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 • Dane osobowe przekazywane w ramach usługi Newsletter przetwarzane są w celu przesyłania informacji związanych z działalnością CASE. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z usługi Newsletter.
 • W ramach tej usługi CASE będzie przetwarzać dane Użytkownika dopóki nie cofnie on zgody na jej otrzymywanie.

Zapisy na wydarzenia

 • Pozyskiwane są dane osobowe w przypadku gdy Użytkownik wysyła swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na wydarzenia bądź e-maila. Państwa dane zbieramy w celu zapisu na wydarzenie, ewentualnego kontaktu dotyczącego wydarzenia i zapewnienia obsługi wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jeżeli wyrazicie Państwo odrębną, dobrowolną i możliwą do wycofania w każdym czasie zgodę dla Fundacji CASE, Państwa dane w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, instytucja) będą mogły być przetwarzane także w celu wysyłania informacji o innych wydarzeniach i działaniach organizowanych przez CASE - (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika wynikająca z zapisania się na wydarzenie organizowane przez CASE.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o innych wydarzeniach i działaniach organizowanych przez Fundację CASE, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Administrowanie Stroną internetową, badania i analizy aktywności na Stronie internetowej

 • Dane jakie są zbierane i przetwarzane w ramach administrowania Stroną internetową to: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, data i godzina odwiedzin strony internetowej, przybliżona lokalizacja, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony. Dodatkowo Użytkownik zapisujący się do Newslettera przesyła swój adres mailowy.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez CASE.
 • Kwestie dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce cookies.

Udostępnianie danych osom trzecim

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu CASE, m.in.:  dostawcom usług technologicznych, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcom i partnerom w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą, a także Google Analytics.   W takich przypadkach CASE wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa CASE może także udostępniać dane Użytkowników instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Partnerzy CASE mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) - EOG lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Niektórzy spośród partnerów CASE, jak MailChimp ma siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych poza terytorium EOG, CASE weryfikuje, aby partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

CASE przesyła newsletter i zbiera zapisy na Wydarzenia za pomocą platformy do e-mail marketingu MailChimp, dlatego odbiorcą danych Użytkowników jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. W związku z przesyłaniem Newsletteru poprzez platformę MailChimp, dane osobowe Użytkowników są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednakże dane są bezpieczne, ponieważ są chronione programem Tarczy Prywatności UE-USA. Istnieje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do  ww. państwa trzeciego.

Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

CASE nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CASE lub przez stronę trzecią.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez CASE tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez CASE tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes CASE jako administratora, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez CASE do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez CASE.

Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z CASE pod adresem: ul. Zamenhofa 5/1b, 00-165 Warszawa bądź pod adresem e-mail: case@case-research.eu.

CASE może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez CASE danych.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by np. skontaktować z CASE, czy skorzystać z usługi Newsletter. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez CASE może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.

CASE gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Polityka cookies

CASE zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies, aby  dowiedzieć  się  więcej  o  plikach  cookies  i  podobnych,  używanych  przez  CASE mechanizmach,  o  ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje. 

Postanowienia końcowe

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.

Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: ul. Zamenhofa 5/1b, 00-165 Warszawa bądź pod adresem e-mail: case@case-research.eu. 

Data ostatniej modyfikacji: 17 listopada 2022 roku.