O nas

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych jest prywatną, niekomercyjną i niezależną fundacją naukową, której misją jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych.CASE zostało założone w 1991 r. w Warszawie i dziś jest czołowym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej oraz instytucją rozpoznawalną na świecie. CASE prowadzi badania w zakresie kształtowania polityk i pomocy badawczo-rozwojowej w obszarach: 1) polityka fiskalna, monetarna i finansowa 2) polityki zrównoważonego rozwoju 3) handel, produktywność i innowacje. Zespół CASE, międzynarodowa sieć Fellows i blisko 1000 współpracujących ekspertów gwarantują rzetelne badania naukowe (jakościowe i ilościowe), innowacyjne metody badawcze oraz wypracowują godne zaufania rekomendacje.

 

"Wsparcie odbudowy Europy" - plan działań CASE na lata 2021-2022

Celem planu działań CASE "Wsparcie odbudowy Europy" jest znalezienie odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stoi UE w związku z pandemią COVID-19. Głównym celem działań CASE jest zwiększenie zrozumienia przez decydentów politycznych oraz szersze grono odbiorców, nowej rzeczywistości post-pandemicznej oraz zidentyfikowanie głównych zagrożeń oraz szans, jakie niesie ona dla społeczeństw i gospodarki.

CASE dostrzega potrzebę podejmowania przez europejskich decydentów politycznych bezprecedensowych działań w związku z pandemią. Jednocześnie CASE jest świadome braków w badaniach naukowych, które wspierałyby odpowiedzi na nowe problemy post-pandemiczne. Dobrze bowiem znane wyzwania, przed którymi stała Europa, zostały znacząco zmodyfikowane, a nawet zastąpione przez nowe, w konsekwencji czego, skuteczne odpowiedzi z przeszłości, nie są już po prostu pożyteczne.

Dlatego też, poprzez wkład w postaci nowych baz danych, nieszablonowego myślenia oraz podejścia zorientowanego na szczegóły, działania CASE mają na celu wsparcie debaty publicznej na temat nowych potrzeb związanych z rzeczywistością post- pandemiczną, jak również dostarczanie wysokiej jakości dowodów i analiz oraz innowacyjnych propozycji politycznych dla europejskich decydentów i społeczeństw. Zasięg terytorialny naszych działań obejmuje nie tylko UE, ale także jej wschodnie i południowe sąsiedztwo.

 

Ludzie CASE

Finansowanie

 

Podobnie jak w poprzednich latach, działalność statutowa w 2020 roku była wyłącznie oparta na działaniach projektowych (zarówno non-profit jak i for-profit). Fundusze otrzymano z następujących źródeł (jako procent całkowity przychodów projektu na 2020 rok):

case finansowanie

Projekty finansowane przez Unię Europejską zapewniły największą część przychodów CASE. Ich udział stanowił 66% finansowania. Finansowanie pochodzące od publicznych podmiotów krajowych stanowiło w 2020 roku 27% całego finansowania Fundacji, a z polskiego sektora prywatnego pochodziło 2% przychodów. Zagraniczny sektor prywatny zapewnił 3%, a zagraniczny publiczny sektor 2% finansowania.

Historia

 

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych powstało w sierpniu 1991 roku, kiedy 10 ekonomistów, uczestniczących w procesie transformacji gospodarczej w Polsce, podpisało akt założycielski nowej, prywatnej instytucji badawczej. W grudniu 1991 roku sąd zatwierdził instytucję i prawie natychmiast CASE zostało zaangażowane w analizowanie i wspieranie reform gospodarczych w większości krajów postkomunistycznych Europy Środkowej i Wschodniej i byłego ZSRR. Od roku 1998, CASE zaczęło budować sieci organizacji-córek w innych krajach i poszerzył swój zakres działalności. Stworzono sieć partnerstw i sojuszy z innymi instytutami badawczymi i firmami konsultingowymi w Europie i poza nią na początku 2000 roku.

W grudniu 2000 roku Rada Nadzorcza CASE podjęła strategiczną decyzję by przekształcić organizację w prawdziwie międzynarodowy think-tank z misją skoncentrowaną na problemach integracji europejskiej, transformacji postkomunistycznej i globalnej gospodarki. Zgodnie z nowym kierunkiem strategicznym, w połowie 2000 roku CASE umocnił swoje kompetencje międzynarodowe poprzez podejmowanie szerszej agendy rozwoju w innych regionach geograficznych, czyli na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce.

By zapewnić jego stabilność finansową i intelektualną niezależność, dążono do wielości i dywersyfikacji jej źródeł finansowania. Badania i projekt pomocy technicznej, były finansowane z różnych źródeł, takich jak Komisja Europejska, Bank Światowy, ONZ, USAID, sieci OSI, Ford Foundation, władz publicznych i prywatnych korporacji w wielu krajach.


Założyciele CASE w sierpniu 1991

Tadeusz Baczko
Ewa Balcerowicz
Barbara Blaszczyk
Wladyslaw Brzeski
Krzysztof Chmielewski
Andrzej Cylwik
Marek Dabrowski
Stanislawa Golinowska
Anna Fornalczyk
Jacek Rostowski


Najważniejsze zmiany personalne w organach CASE

Przewodniczący(a) Rady Fundacji
Marek Dąbrowski (1991-1993 i 2001-2008), p.o. Przewodniczącego w l. 1997-2001
Leszek Balcerowicz (1992-2001; zawiesił swoje obowiązki w l. 1997-2001)
Ewa Balcerowicz (od 2008)

Wicerzewodniczący(a) Rady Fundacji
Marek Dąbrowski (1993-2001)
Stanisława Golinowska (od 2001)
Barbara Błaszczyk (od 2005)

Prezes(ka) Zarządu CASE
Barbara Błaszczyk (1991-2004)
Ewa Balcerowicz (2004-2008)
Marek Dąbrowski (2008-2011)
Luca Barbone (2011-2013)
Maciej Sobolewski (p.o. prezesa 13.10.2013-19.05.2014)
Christopher Hartwell (od 19.05.2014-31.01.2018)
Przemysław Kowalski (09.04.2018 - 30.04.2019)
Izabela Styczyńska (od 01.05.2019)

Wiceprezes(ka) Zarządu
Ewa Balcerowicz (1991-2004)
Krzysztof Chmielewski (1991-1995)
Artur Radziwiłł (2004-2007)
James Cabot (2006-2008)
Małgorzata Jakubiak (2007-2008)
Sebastien Leclef (2008-2012)
Maciej Sobolewski (2011-10.2014)
Izabela Styczyńska (od 04.2014 do 04.2019)
Grzegorz Poniatowski (od 01.11.2018 do 30.06.2021)
Agnieszka Kulesa (od 01.07.2021)
Jan Hagemejer (od 01.07.2021)

Członkowie Zarządu
Izabela Styczyńska (od 10.2013)
Agnieszka Kulesa (od 07.2021)
Jan Hagemejer (od 07.2021)

Przewodniczący(a) Rady Naukowej
Leszek Balcerowicz (1993-2001)
Anders Aslund (od 2001)

Raporty roczne
download
2005
download
2006
download
2007
download
2008
download
2009
download
2010
download
2011
download
2012
download
2013
download
2014
download
2015
download
2016
download
2017
download
2018
download
2019
download
2020

Zapisz się do newslettera

Sieci CASE

CASE Białoruś jest pozarządową organizacją non-profit, założoną w maju 2007 r. przez CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych z sied...

CASE Ukraina kontynuuje Projekt Reform Makroekonomicznych Instytutu ds. Rozwoju Międzynarodowego przy Uniwesytecie Harvarda, który działa...

Założony w 1998 roku, CASE Kirgistan ma na celu wsparcie rozwoju ekonomiczno-społecznego Republiki Kirgiskiej oraz innych krajów Azji Śro...

CASE Mołdowa została założona w grudniu 2003 roku przez CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomincznych z myśłą o włączeniu się w rozwój s...

Zadaniem CASE-Gruzji jest promowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego Gruzji, pozostałych państw w regionie Północnego Kaukazu oraz innych...

Sieci zewnętrzne

Founded in 1996, EuroMeSCo (the Euro-Mediterranean Study Commission) is the main network of research centres on politics and security in...

The Global Trade and Innovation Policy Alliance (GTIPA) jest globalną siecią niezależnych think tanków, które popierają większą liberaliz...

FEMISE - FORUM Euro-Méditerranéen des Instituts Économiques to Eurośródziemnomorska Sieć Instytutów Ekonomicznych skupiająca ponad 70 ins...

The EUROFRAME - European Forecasting Network (EFN) - w jego skład wchodzi dziesięć najbardziej znanych instytutów badawczych i prognostyc...

Vision Europe Summit jest stowarzyszeniem instytucji badawczych i fundacji współpracujących pracujących wspólnie nad najważniejszymi euro...