Wymiar terytorialny Konferencji w sprawie przyszłości Europy i jej kontynuacja

Wymiar terytorialny konferencji w sprawie przyszłości Europy i jej kontynuacja — nowy raport dla Europejskiego Komitetu Regionów autorstwa Jana Bazylego Klakli, Agnieszki Kulesy, Karoliny Zubel (CASE) i Tony'ego Zamparuttiego (Milieu Consulting). 

Niniejszy raport końcowy został przygotowany w ramach projektu "Wymiar terytorialny konferencji w sprawie przyszłości Europy i jej następstw" na zlecenie Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na podstawie umowy szczegółowej nr CDR.13594 wdrażającej wielokrotną umowę ramową na badania w dziedzinie spraw konstytucyjnych, wielopoziomowego sprawowania rządów i decentralizacji nr CDR/TL1/66/2020/1. Głównym celem umowy jest przygotowanie opracowania przedstawiającego wyniki konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFoE), które są istotne dla KR-u zgodnie z trzema szczegółowymi celami wyznaczonymi dla jego udziału w CoFoE (jak opisano w zakresie zadań i obowiązków tego opracowania), zwłaszcza w ramach wzmocnienia roli władz lokalnych i regionalnych w demokracji europejskiej i funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

  1. Przedstawiciele KR-u będą promować rolę europejskiej demokracji przedstawicielskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym w celu zwiększenia legitymacji demokratycznej UE, a także poczucia tożsamości i odpowiedzialności za projekt europejski wśród jej obywateli. Przedstawiciele KR-u będą również walczyć o wzmocnienie demokracji uczestniczącej w oparciu o najlepsze praktyki w zakresie stałych mechanizmów konsultacji, których doświadczyli na szczeblu lokalnym i regionalnym (O1);
  2. Przedstawiciele KR-u będą promować wielopoziomowe sprawowanie rządów w UE: KR powinien także doprowadzić do zwiększenia zdolności wykonawczych UE poprzez aktywne stosowanie zasady pomocniczości oraz większe zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych w opracowywanie i wdrażanie prawodawstwa UE oraz w procesy polityczne (O2);
  3. Przedstawiciele KR-u powinni przedstawić konkretne propozycje dotyczące terytorialnego wymiaru polityki europejskiej w ramach realizacji ogólnego celu UE dotyczącego spójności (O3).

Badanie to będzie również przydatne do wspierania działań KR-u w następstwie zaleceń KR-u dotyczących demokracji europejskiej i kwestii instytucjonalnych, zapewniając oparte na wiedzy zaplecze dla jego prac legislacyjnych i politycznych, zgodnie z opublikowanym niedawno sprawozdaniem grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej, rezolucją w sprawie wkładu władz lokalnych i regionalnych w Konferencję w sprawie przyszłości Europy (RESOL-VII/019) oraz manifestem marsylskim przywódców lokalnych i regionalnych: "Europa zaczyna się w swoich regionach, miastach i wsiach". Ułatwi także gromadzenie i rozwijanie pomysłów przedstawionych w CoFoE, które mogą mieć znaczenie dla miast i regionów, a także zapewni przegląd potencjalnych partnerów i sojuszników KR-u.

 

Czytaj / Pobierz publikację