Wsparcie systemu integracji uchodźców w Polsce

Działania w ramach projektu obejmują analizę słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń związanych z realizacją Indywidualnych Programów Integracji (IPI) uchodźców oraz osób objętych ochroną uzupełniającą i ich rodzin w Polsce. Na podstawie analizy oraz dostępnych materiałów źródłowych wypracowywane są propozycje zmian odnoszących się zarówno do konstrukcji samych Programów, w tym w zakresie dostępnych dla pracowników socjalnych narzędzi wspierających ich pracę z cudzoziemcami i umożliwiających ocenę jej wyników, jak i do otoczenia prawno-instytucjonalnego realizacji IPI.

Cele projektu:

  1. Wspieranie pracowników socjalnych realizujących IPI poprzez zapewnienie im możliwości wymiany doświadczeń, sieciowanie i potencjalne szkolenia.
  2. Wypracowanie narzędzia wspomagającego pracę pracowników socjalnych z cudzoziemcami objętymi ochroną międzynarodową, umożliwiającego monitoring i ewaluację IPI (w ramach istniejących przepisów prawnych).
  3. Wypracowanie rekomendacji dotyczących ew. zmian w IPI oraz otoczeniu prawno-instytucjonalnym, ukierunkowanych na zwiększenie efektywności realizowanej pomocy

 

 

Lider projektu: UNHCR Poland

Partnerzy projektu: CASE,  WCPR – Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie