Podręcznik dotyczący przeciwdziałania dezinformacji internetowej na szczeblu lokalnym i regionalnym

Podręcznik dotyczący przeciwdziałania dezinformacji internetowej na szczeblu lokalnym i regionalnym, nowy raport dla the Europejskiego Komitetu Regionów stworzony przez Katarzynę W. Sidło, Agnieszkę Kulesę, Oskara Chmiela (CASE) oraz Tony Zamparutti, Matthew Jones, Tugce Tugran, Laura Vona, Leïla Navas (Milieu S.R.L.)

Niniejsze opracowanie, "A handbook on good practice in countering disinformation at local and regional level", zostało opracowane w ramach kontraktu realizowanego przez Milieu Consulting dla Komisji CIVEX Komitetu Regionów. Dezinformacja jest zjawiskiem, które dotyczy wszystkich szczebli władzy. Ze względu na bliskość codziennego życia obywateli UE, władze lokalne i regionalne (LRA) mają do odegrania pierwszoplanową rolę w przeciwdziałaniu dezinformacji internetowej. Ostatecznym celem badania było dostarczenie konkretnych zaleceń i wskazówek dla władz lokalnych i regionalnych w celu wsparcia wysiłków na rzecz walki z dezinformacją internetową.

 

Badania do tego studium zostały podjęte poprzez połączenie przeglądu literatury i wywiadów. Sporządzono wstępną długą listę literatury, obejmującą dezinformację internetową jako zjawisko, traktowanie dezinformacji internetowej na poziomie europejskim oraz praktyki przeciwdziałania dezinformacji internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy oraz poziomu lokalnego i regionalnego. Po wstępnym przeglądzie literatury opracowano typologię różnych praktyk zwalczania dezinformacji internetowej i podjęto dalsze badania w celu odkrycia praktyk. Trzy przykłady dobrych praktyk zostały wybrane jako studia przypadków w porozumieniu z Komitetem Regionów.

 

Równolegle z ogólnym przeglądem literatury przeprowadzono dziewięć wywiadów z głównymi interesariuszami zajmującymi się dezinformacją internetową na poziomie europejskim. Pełna lista respondentów znajduje się w załączniku. Podczas badań nad studiami przypadków przeprowadzono kolejnych sześć wywiadów. Po zakończeniu etapu badań zalecenia zostały opracowane wspólnie w ramach wewnętrznych warsztatów z udziałem wszystkich członków zespołu badawczego.

 

Czytaj / Pobierz publikację