EU, Europe, fiscal policy, innovation, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, R&D, Research, taxes

Studium dobrych praktyk w zakresie ulg podatkowych dla sektora badawczo-rozwojowego

O projekcie:

Wiele spośród krajów członkowskich UE coraz chętniej wspiera innowacyjność raczej za pomocą ulg podatkowych niż bezpośrednio udzielanych grantów. Dobre zrozumienie faktycznej skuteczności ulg podatkowych udzielanych na badania i rozwój jest niezbędne, aby podejmować słuszne decyzje dotyczące instrumentów politycznych wykorzystywanych do zwiększania innowacyjności oraz planowania budżetu przeznaczonego na politykę wspierania innowacji.

Ogólne założenia projektu:

Celem badania jest:

- Dostarczenie przeglądu schematów ulg podatkowych w dziedzinie badań i rozwoju dla krajów członkowskich UE oraz krajów OECD, włączając w to polityki, które zostały niedawno zmodyfikowane lub wycofane. Ponadto, dostarczenie aktualnego przeglądu literatury empirycznej dotyczącej wpływu ulg podatkowych na badania i rozwój na inicjatywy prywatne, produkty innowacyjne firm, wydajność oraz poziom dobrobytu, wydajność gospodarczą oraz straty społeczne.

- Porównanie istniejących ulg na badania i rozwój pod względem efektywności ich konstrukcji, procesów administracyjnych i dostępności danych, oraz zależności pomiędzy ulgami na badania i rozwój a innymi rozwiązaniami prawnymi wspierającymi innowacyjność.

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Badanie podzielone jest na 4 główne zadania:

Zadanie 1: Przegląd literatury empirycznej poświęconej ulgom podatkowym na badania i rozwój.

Zadanie 2: Przegląd planów / schematów ulg podatkowych na badania i rozwój.

Zadanie 3: Spotkanie grupy roboczej poświęcone dobrym praktykom.

Zadanie 4: Porównanie ulg na badania i rozwój.

Zadaniem CASE będzie opracowanie studiów dotyczących następujących krajów: Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Węgry, Izrael, Japonia, Korea, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia and Turcja. Przygotowanie studiów dla pozostałych krajów zostało podzielone pomiędzy pozostałych partnerów: ETLA, IHS i CPB.

Eksperci CASE wezmą udział w dwóch spotkaniach grup roboczych.

Sponsor:

Komisja Europejska DG TAXUD

Partnerzy:

Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)
Research Institute for the Finnish Economy (ETLA)
Institute for Advanced Studies (IHS)