01 Lis 2014 - 02 Lis 2014

Opracowanie prognozy rozwoju rynku usług kabotażu w międzynarodowym transporcie drogowym towarów

Opis projektu:

Opracowanie prognozy rozwoju rynku usług kabotażu w międzynarodowym transporcie drogowym towarów, w perspektywie maks. do 5 lat (oszacowanie strat/zysków, przesunięcie przewagi konkurencyjnej) w oparciu o istniejące uregulowania prawne w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz o postulowane przez niektóre państwa członkowskie zmiany w kwestii harmonizacji socjalnej, obejmie dwa komponenty:

  • skutki społeczno-ekonomiczne - oszacowanie straty/zysku całej gospodarki UE; oszacowanie utraty miejsc pracy w UE poprzez wzrost kosztu pracy, w tym z wyróżnieniem dla Polski, oraz w skutek możliwego korzystania z siły roboczej spoza UE;
  • skutki środowiskowe - porównanie wielkości emisji CO2 zaoszczędzonych w wyniku świadczenia usług kabotażowych na obecnych zasadach z potencjalną wielkością powstałą w wyniku ograniczenia kabotażu w skutek postulowanej harmonizacji socjalnej oraz fakultatywnie oszacowanie wielkości zmniejszenia emisji CO2 w wyniku liberalizacji kabotażu.


Cele projektu:

Celem Projektu jest opracowanie prognozy rozwoju usług kabotażu w międzynarodowym transporcie drogowym towarów.  W prognozie uwzględniona zostanie kwestia deficytu krajowego i w związku z tym także zapotrzebowania zewnętrznego na usługi kabotażowe w wybranych państwach. Badanie wykaże czy są i jeśli tak to, które rynki państw europejskich wymagają świadczenia usług kabotażowych/transportowych z innych państw z uwagi na niewystarczającą podaż usług krajowych. Zweryfikowana zostanie teza mówiąca, że działalność przewoźników z „nowych” państw przyczynia się do rozwoju gospodarek państw Europy Zachodniej i zapisuje się dodatnio w ogólnym bilansie gospodarczym tych państw.

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Zespół CASE odpowiedzialny jest za:
1.    Przeprowadzenie analizy danych zastanych.
2.    Opracowanie  modelu ekonometrycznego.
3.    Ocenę skutków społeczno-ekonomicznych prognozy.
4.    Ocenę skutków środowiskowych prognozy.
5.    Opracowanie raportu końcowego z badania.

Efekty projektu:

Raport pt. „Analiza rozwoju rynku usług kabotażu w międzynarodowym transporcie drogowym towarów”.