Advisory, Europe, Financial sector, financial system, Macedonia, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka makroekonomiczna

Ocena ex-post pomocy makrofinansowej UE udzielonej Republice Macedonii

 

Opis projektu:

CASE był członkiem konsorcjum, które otrzymało od Komisji Europejskiej (DG ECFIN) kontrakt ramowy na przeprowadzenie  oceny ex-post pomocy makrofinansowej udzielonej im przez Unię Europejskąw wybranych krajach. Projekt pt. Ocena ex-post pomocy makrofinansowej UE udzielonej Republice Macedonii wiązał się z oceną efektywności pomocy makrofinansowej udzielanej Macedonii przez Unię Europejską. Badany był wpływ pomocy na stabilizację makroekonomiczną kraju, reformy strukturalne, oraz przywracanie średnio- i długookresowej zewnętrznej stabilności finansowej. Celem projektu było wsparcie wysiłków Macedonii w przeprowadzeniu reform gospodarczych i umożliwienie przejścia Macedonii ku gospodarce wolnorynkowej.

 

Sponsor:

Komisja Europejska