05 Lut 2012

Ekonomiczny potencjał produkcji gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025. Analiza scenariuszowa

Opis

W ramach projektu zrealizowane zostały dwa zasadnicze cele badawcze. Pierwszym celem było stworzenie trzech realistycznych scenariuszy rozwoju produkcji gazu łupkowego do roku 2025 wraz z określeniem poziomu niezbędnych w każdym wariancie wydatków inwestycyjnych. Drugim celem było zbadanie efektów makroekonomicznych w poszczególnych scenariuszach rozwoju sektora gazu łupkowego w skali całej polskiej gospodarki. Dla każdego scenariusza określone zostały efekty zatrudnieniowe, dynamika PKB, inwestycji, dochodów do dyspozycji ludności oraz wpływów do budżetu państwa w porównaniu do projekcji bazowej, w której nie wydobywa się gazu łupkowego.

Opracowane scenariusze spełniają szereg ograniczeń popytowych, kapitałowych, technologicznych, regulacyjnych i biznesowych. Różnią się między sobą skalą wydobycia gazu z łupków po zakończeniu fazy poszukiwań. Według analiz CASE, maksymalne roczne poziomy wydobycia mogą wynosić na koniec okresu od 3 mld m3 w scenariuszu umiarkowanego wzrostu przez 6 mld m3 w scenariuszu zwiększonych inwestycji zagranicznych do 20 mld m3 w scenariuszu przyśpieszonego rozwoju. Głównym czynnikiem różnicującym ścieżki rozwoju sektora gazu z łupków w Polsce są potrzeby kapitałowe w fazie eksploatacji złóż, które poza pierwszym scenariuszem, wykraczają poza możliwości finansowe krajowej gospodarki. To który z wymienionych scenariuszy będzie geologicznie realizowalny będzie wiadomo po zakończeniu etapu poszukiwań w 2015 roku.

Report CASE pokazuje, że krajowy gaz łupkowy może stać się kołem zamachowym całej gospodarki na najbliższe dekady i katalizatorem głębokich zmian strukturalnych zwłaszcza w obszarze elektroenergetyki. Polska ma szansę stać największym w Europie ośrodkiem kompetencyjnym w zakresie doskonalenia technologii wydobywczych. Skorzystanie z tej szansy jaką jest własny gaz z łupków wymaga współpracy międzynarodowej. Wiąże się to ze stworzeniem przewidywalnych ram prawnych i podatkowych dla podmiotów doświadczonych w wydobyciu ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

Eksperci zewnętrzni:

    Piotr Moncarz
    Jan Stefanowicz