Europe, Inne, Macroeconomics and macroeconomic policy

Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012

Transfery to przepływy między osobami fizycznymi mieszkającymi w różnych krajach. Są one głównie związane ze zjawiskiem migracji. W ciągu ostatnich kilku lat transfery znacznie wzrosły na całym świecie w wyniku wzrostu przepływów migracyjnych, a także obniżenia kosztów przelewów i łatwości ich wykonywania. Obecnie w krajach rozwijających się transfery stanowią największą część napływów zewnętrznych znacznie wyprzedzając oficjalną pomoc rozwojową. W wielu mniejszych krajach o dużej skali migracji transfery pieniężne stanowią ponad jedną czwartą PKB.

Także w Polsce transfery znacznie wzrosły w ciągu ostatnich dwudziestu lat i mają obecnie znaczący udział w bilansie płatniczym i gospodarce. W tym krótkim artykule, zleconym przez Western Union, głównego dostawcę usług międzynarodowego przekazu pieniężnego, analizujemy wpływ transferów pieniężnych na polską gospodarkę z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, przyjrzymy się ich skutkom makroekonomicznym, poprzez wykorzystanie modelu makro polskiej gospodarki. Po drugie, analizujemy wpływ środków pieniężnych na poziomie gospodarstw domowych oraz z uwzględnieniem ich regionalnej dystrybucji. Wnioskujemy, że transfery miały ważny i pozytywny wpływ na polską gospodarkę, nawet pomimo jej zintegrowania z Unią Europejską oraz, że można oczekiwać dalszego wpływu wraz ze wzrostem mobilności siły roboczej w Europie.