01 Sty 2013 - 02 Sty 2013

Badanie skutków ekonomicznych stawek VATu na usługi transportu pasażerskiego

01.2013 - 12.2014

Opis projektu:

W kwestii przyszłości podatku VAT, Komisja Europejska proponuje system prostszy i efektywniejszy. Aby ulepszyć działanie obecnego mechanizmu potrzebna jest dogłębna analiza poszczególnych sektorów. Transport pasażerów stanowi dobry przykład do analizy wielostronnych efektów zróżnicowanych regulacji dotyczących podatku VAT w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i będzie on przedmiotem badania projektu.

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest ewaluacja wpływu obecnego i uproszczonego systemu VAT na transport pasażerów w UE. Badanie dostarczy informacji potrzebnych do oceny różnych potencjalnych rozwiązań.

 

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Projekt składa się z czterech zadań. CASE będzie koordynować cały przebieg projektu i uczestniczyć w wypełnieniu zadań 1,3 i 4:

  • Zadanie 1: Analiza popytu i podaży rynku transportu pasażerskiego oraz konkurencji (elastyczność cen, także podyktowaną podatkami)
  • Zadanie 2: Opis obecnego systemu VAT obowiązującego we wszystkich 27 państwach członkowskich (podaż, VAT i inne podatki, rozróżnienie na transport kolejowy, drogowy, powietrzny i wodny)
  • Zadanie 3: Oszacowanie wpływu zwolnień i ulg podatkowych dla niektórych sektorów państw członkowskich i poszczególnych operatorów (złamanie założeń wolnej konkurencji)
  • Zadanie 4: Oszacowanie wpływu gospodarczego i  fiskalnego wprowadzenia: stawki standardowej, zredukowanej i zerowej na transport pasażerski w UE i konkurencję z krajów trzecich