Analiza wpływu wydobycia gazu ze skał łupkowych na gospodarkę Polski w perspektywie do 2030 roku

08.2014 - 12.2014

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest określenie potencjalnego wpływu wydobycia gazu łupkowego na polską gospodarkę. Cel ten będzie zrealizowany poprzez przeanalizowanie kosztów poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego ze szczególnym uwzględnieniem możliwych scenariuszy potrzeb kapitałowych oraz przewidywanego popytu nośniki energii. Integralnym elementem opracowanych w ten sposób ekonomicznych scenariuszy będzie ocena efektów produkcji gazu dla całej gospodarki w sferze inwestycji, zatrudnienia i wpływów podatkowych.

 

Cel projektu:

Głównym celem zamierzonego raportu będzie przygotowanie scenariuszy zawierających różne założenia dotyczące możliwości rozwoju wydobycia i zastosowania gazu ziemnego ze złóż łupkowych (gazu łupkowego) oraz przedstawienie ich potencjalnych skutków ekonomicznych.

 

Zaangażowanie CASE:

Scenariusze krajowego rozwoju wydobycia i zastosowania gazu łupkowego do 2030 roku.
 

2.1. Założenia merytoryczne do scenariuszy
Założenia będą dotyczyły rozwoju gospodarki krajowej, zapotrzebowania na energię, perspektyw wzrostu podaży energii z różnych źródeł. Przy określaniu założeń, wzięte zostaną pod uwagę następujące elementy: oczekiwane zmiany prawne, utrudnienia lub ułatwienia dla inwestorów, niezbędne realne nakłady inwestycyjne na wzrost produkcji energii, unijna oraz krajowa polityka energetyczna, w tym budowa interkonektorów gazowych i elektrycznych, ewentualny import gazu łupkowego z USA, budowa w Polsce - lub nie - elektrowni atomowej i inne (do uzgodnienia).


2.2. Charakterystyka 4 scenariuszy rozwoju wydobycia i zastosowania gazu łupkowego w Polsce:
W zależności od ustalonych założeń zostaną sformułowane następujące scenariusze:
 

  • bazowy (umiarkowanie pozytywny),
  • konserwatywny (rozwój z trudnościami ale realny),
  • optymistyczny (rozwój z dużym udziałem kapitału zagranicznego i międzynarodowych instytucji finansowych),
  • pesymistyczny (stagnacyjny).


Scenariusze zostaną ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym, po sprecyzowaniu założeń merytorycznych.

 

Oczekiwane wyniki projektu:

  • Wykonanie analizy scenariuszy (pesymistyczny, umiarkowany, optymistyczny - w odniesieniu do scenariusza bazowego) przy użyciu adekwatnych narzędzi wraz z uzasadnieniem ich wyboru w perspektywie do 2030 roku.
  • Opisanie analiz wraz z ich wynikami i wnioskami w formie raportu i prezentacji multimedialnej podsumowującej główne wnioski z raportu.

Głównym produktem będzie raport „Analiza wpływu wydobycia węglowodorów ze złóż łupkowych na gospodarkę Polski w perspektywie do 2030 roku” oraz prezentacja multimedialna podsumowująca główne wnioski z raportu.

 

Sponsor: Ministerstwo Srodowiska

Partnerzy: CASE Doradcy