Labor market, social policy and social services

SMARTLY – Zatrudnienie NEETs w zielonej i cyfrowej ekonomii

Projekt SMARTLY ma na celu opracowanie innowacyjnej metody profilowania ze szczególnym uwzględnieniem cech ważnych dla pracy w sektorach związanych z cyfrowością i ekologią. Profilowanie będzie zintegrowane z powstającymi treściami edukacyjnymi, których celem ma być wsparcie kompetencji w tych obszarach wśród NEETs (ang. not in employment, education or training) – młodzieży, która obecnie nie zdobywa wykształcenia, nie pracuje ani nie przygotowuje się do podjęcia zawodu. Przygotowane szkolenia będą opierały się na ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na kluczowe kompetencje i umiejętności w zawodach związanych z cyfrowością i ekologią, przeprowadzonej wśród pracodawców i innych interesariuszy. W finałowej fazie projektu szkolenia zostaną przedstawione do akredytacji.

Jednym z założeń projektu jest włączenie w niego również pracodawców, co ma zapewnić spójność pomiędzy kompetencjami przyszłych pracowników a popytem na nie w zielonej ekonomii. W końcowym etapie projektu publiczne instytucje zatrudnienia i inne zainteresowane podmioty będą mogły przyjąć ulepszoną w ramach projektu strategię profilowania i szkolenia pracowników, które pomogą dostosować kompetencje NEETs do rynku pracy sektorów związanych z cyfrowością i ekologią.

Efekty projektu zostaną szeroko rozpowszechnione przez sieci kontaktów organizacji uczestniczących w projekcie. Dzięki temu będą mogły zostać wykorzystane także przez inne podmioty realizujące europejską gwarancję dla młodzieży – system mający pomagać młodzieży płynnie przechodzić ze szkoły na rynek pracy.

Planowane efekty projektu SMARTLY to:

 • ankieta i analiza zapotrzebowania na umiejętności;
 • przygotowanie szkoleń o pracy w gospodarce cyfrowej;
 • przygotowanie szkoleń o pracy w zielonej gospodarce;
 • przygotowanie i wypróbowanie ulepszonego kwestionariusza do profilowania;
 • organizacja wydarzeń promujących wyniki projektu;
 • szerokie rozpowszechnienie wyników projektu.

Aby osiągnąć te rezultaty, zaangażowani w projekt partnerzy wdrożą następujące działania:

 • przeprowadzenie badania danych zastanych i analizy potrzeb oraz analizy zebranych danych;
 • przeprowadzenie wywiadów z interesariuszami;
 • prowadzenie komunikacji online i offline;
 • przygotowanie raportów z projektu oraz dokładnych opisów wniosków z badań;
 • przygotowanie cyfrowych narzędzi służących lepszemu profilowaniu;
 • identyfikacja i opisanie efektów uczenia się, narzędzi oceny, metod uczenia się i materiałów szkoleniowych.

Lider projektu: Jobsplus (Malta)

Partnerzy: ANCI Toscana (Włochy), CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (Polska), CDE Petra Patrimonia (Francja), Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Polo Universitario di Grosseto (Włochy), Publiczne Służby Zatrudnienia (Chorwacja), Publiczne Służby Zatrudnienia (Cypr)

Sponsor: Erasmus+