Europe, Inne, innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), Private sector development, innovation and knowledge-based economy, przedsięwzięcia innowacyjne, Unia Europejska

Polska – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Case Study

 

Celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

 

Jak pokazuje przeprowadzone przez CASE badanie, choć Program przyczynił się w pewnej mierze do wzrostu innowacyjności wielu polskich firm, wskaźniki innowacyjności w Polsce są wciąż poniżej średniej europejskiej, a firmy wprowadzają głównie technologie zaczerpnięte z zagranicy zamiast tworzyć własne nowatorskie rozwiązania. Jak dotąd wspierano też w Polsce przede wszystkim firmy mające niewielki udział w tworzeniu wartości dodanej i wzrostu gospodarczego. Wydaje się, że lepsze efekty interwencji można było osiągnąć koncentrując wsparcie publiczne na mniejszej liczbie instrumentów. Negatywnie należy również ocenić funkcjonowanie systemu monitorowania efektów interwencji, a także nadmierną biurokrację i awersję do ryzyka po stronie instytucji wdrażających Program.

 

Publikacja jest dostępna tutaj.