03 Mar 2013 - 04 Mar 2013

MOPACT - Mobilizacja potencjału aktywnego starzenia się w Europie

03.2013 - 02.2017

Opis projektu:
MOPACT został stworzony w oparciu o przekonanie, że w celu odpowiedniego reagowania na wyzwania związane z wydłużającym się czasem życia, Europa potrzebuje nowego paradygmatu starzenia się. Jednocześnie, aby był on skuteczny, należy uwzględnić problem starzenia się na poziomach makro, mezo i mikro. Oznacza to, iż musi on odrzucać wizję podeszłego wieku jako czasu zależności ekonomicznej, a promować aktywne i zdrowe starzenie się.
Zadaniem projektu MOPACT jest zapewnienie jak najwyższej jakości analizy w celu opracowania innowacyjnych polityk i rozwiązań, które posłużą władzom publicznym oraz innym podmiotom europejskim w wysiłkach, by uczynić wydłużający się czas życia atutem dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

 

Cele projektu:
Projekt MOPAC został stworzony w celu operacjonalizacji wielowymiarowej koncepcji aktywnego starzenia się jako bazy dla uczynienia wydłużającego się czasu życia atutem dla rozwoju społecznego i gospodarczego. W szczególności projekt zakłada:

 1. Przeprowadzanie kompleksowej analizy społecznych i ekonomicznych wyzwań spowodowanych starzeniem się społeczeństwa.
 2. Wyszukiwanie i analizę innowacji społecznych i inicjatyw politycznych.
 3. Identyfikację czynności niezbędnych dla realizacji programu aktywnego starzenia się w Europie oraz przedkładanie propozycji sposobów jego innowacyjnego wdrażania.
 4. Zaangażowanie zainteresowanych podmiotów, takich jak politycy, wykonawcy, producenci, projektanci oraz osoby starsze.
 5. Zapewnienie jak najszerzej zakrojonego i najefektywniejszego transferu wiedzy oraz upowszechniania wyników projektu.

 

Zaangażowanie CASE:
CASE będzie współtworzyło następujące pakiety robocze (ang. working packages - WP):

 1. WP3 „Wydłużanie okresu aktywności zawodowej”: tworzenie ram pojęciowych, mapowanie obecnego stanu rzeczy w PL i CZ,  identyfikacja oraz ocena motywacji i nastawień do wydłużania okresu pracy zawodowej w PL i CZ, identyfikacja i ocena czynników napędowych oraz barier dla innowacji w PL i CZ, tworzenie innowacyjnych scenariuszy.
 2. WP4 „Systemy emerytalne, oszczędności i edukacja finansowa”: równość wewnątrzpokoleniowa.
 3. WP5 „Zdrowie i dobre samopoczucie”: przegląd wskaźników zdrowia, przeprowadzanie analiz uczestnictwa i zaangażowania społecznego, dobra praktyka zaangażowania społecznego, syntezy danych, tworzenie innowacyjnych scenariuszy.
 4. WP9 „Promowanie aktywnego obywatelstwa”: Jorgen Mortensen- Członek Grupy Doradczej (WP3) + Niezależny Doradca Komitetu Wykonawczego MOPACT
   

Oczekiwane wyniki projektu:

 • 12 biuletynów informacyjnych (newsletters)
 • strona internetowa projektu
 • promocja projektu w mediach społecznościowych
 • policy briefs
 • 4 międzynarodowe warsztaty
 • 3 Spotkania Interesariuszy
 • rekomendacje dla polityków- dokument zawierający scenariusze aktywnego starzenia się


Sponsor:

Komisja Europejska- Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (FP7)

 

Partnerzy:
Europaisches Zentrum Fur Wohlfahrtspolitik Und Sozialforschung (EUROPEAN CENTRE)
Centre For European Policy Studies (CEPS)
Stichting Katholieke Universiteit Brabant Universiteit Van Tilburg (TILBURG UNIVERSITY)
Ministerie Van Economische Zaken, Landbouw En Innovatie (CPB)
Collegio Carlo Alberto - Centro Di Ricerca E Alta Formazione (CCA)
Elinkeinoelaemaen Tutkimuslaitoksen Kannatusyhdistys R.Y. (ETLA)
University Of Kent (UNIKENT)
CASE - Centrum Analiz Spoleczno- Ekonomicznych- Fundacja Naukowa (CASE)
National Institute Of Economic Andsocial Research Lbg (NIESR)
Istituto Nazionale Di Riposo E Cura Per Anziani (INRCA)
Kopint-Tarki Konjunkturakutato Intezet Zrt (KOPINT-TARKI)
Age Platform Europe Aisbl (AGE)
Instituto De Ciencias Sociais Da Universidade De Lisboa (ICS-UL)
Universita Degli Studi Di Napoli Federico II. (UNINA)
Ruhr-Universitaet Bochum (RUB)
Julius-Maximilians Universitaet Wuerzburg (UWUERZ)
Universitetet I Oslo (UiO)
Cranfield University (CranU)
Universita Degli Studi Di Salerno (UNISA)
Magyar Tudomanyos Akademia Tarsadalomtudomanyi Kutatokozpont (IS RCSS HAS)
Westfalische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinhausen (IAT)
Stichting Vu-Vumc (Vumc)
Universitaet Innsbruck (UIBK)
Technische Universitaet Braunschweig (TUBS)
University Of Southampton (Southampton)
Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. / Institut für Gerontologie an der TU Dortmund (TUB/IFG)
Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus PRAXIS (PRAXIS)
Institutul National De Cercetare Stiintifica In Domeniul Muncii Si Protectiei Sociale (INCSMPS)