MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce

Cele

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności partnerów społecznych w Polsce do uczestnictwa w trójstronnym i dwustronnym dialogu społecznym poprzez transfer najlepszych praktyk i organizację szkoleń dotyczących wspierania praw pracowników cudzoziemskich i uchodźczych oraz zapewnienia tym grupom godnych warunków pracy.

Aby osiągnąć ten cel, projekt zostanie ukierunkowany w szczególności na:

  • zwiększenie poziomu profesjonalizacji dialogu społecznego poprzez lepsze przygotowanie jego uczestników i oparcie dialogu na faktach (tworzenie polityki opartej na dowodach);
  • usprawnienie dialogu społecznego na temat polityki migracyjnej i polityki rynku pracy poprzez opracowanie zestawu wytycznych i zaleceń dotyczących współpracy pomiędzy uczestnikami dialogu;
  • upowszechnianie wiedzy na temat działań partnerów dialogu społecznego w Polsce i Norwegii w zakresie wspierania praw pracowników cudzoziemskich i uchodźczych oraz zapewnienia godnych warunków pracy dla tych grup.

Projekt przyczyni się do ustanowienia praktyk zapewniających godne warunki pracy i będzie dotyczył przede wszystkim kwestii praw pracowniczych oraz równości szans i traktowania pracowników cudzoziemskich i uchodźczych.

 

Główne działania i produkty

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

Na poziomie wojewódzkim zostaną zorganizowane trzy spotkania eksperckie i konsultacyjne (w formie okrągłego stołu). W spotkaniach tych wezmą udział przedstawiciele organizacji-uczestników dialogu społecznego w Polsce, władze publiczne i inne organizacje promujące godną pracę. Spotkania będą miały dwojaki cel: 1) poszerzenie wiedzy uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowników cudzoziemskich i uchodźczych oraz zapewnienie tym grupom godnych warunków pracy; 2) stworzenie przyjaznego dla dialogu środowiska zapewniającego otwartą dyskusję na tematy istotne z punktu widzenia projektu. Każde spotkanie będzie poświęcone konkretnemu tematowi związanemu z godną pracą cudzoziemców i uchodźców, a rozmowy w trakcie spotkań będą prowadzone w oparciu o dedykowane materiały do dyskusji. Spotkania będą nie tylko pełnić rolę forum wymiany opinii, ale także pomogą określić środki i działania, które powinny i mogą zostać podjęte w celu poprawy istniejącej sytuacji.

W Warszawie zostaną zorganizowane cztery szkolenia warsztatowe, w których wezmą udział przedstawiciele partnerów projektu oraz innych instytucji dialogu społecznego i władz publicznych. Uczestnicy warsztatów będą wspólnie pracować nad zestawem wytycznych i rekomendacji dotyczących współpracy pomiędzy uczestnikami dialogu, tzw. narzędziownikiem dialogu społecznego (MIGRIGHT Social Dialogue Toolkit). Szkolenia warsztatowe będą miały również dwojaki cel: 1) przekazanie wiedzy i dobrych praktyk norweskiego partnera projektu w zakresie praktyki dialogu społecznego w sferze polityki migracyjnej i polityki rynku pracy, w szczególności w kwestiach związanych z godną pracą pracowników cudzoziemskich i uchodźczych (studia przypadków); 2) identyfikowanie, omawianie i wspólne rozwiązywanie istniejących przeszkód w prowadzeniu efektywnego dialogu społecznego w kwestiach kluczowych dla projektu.

Przedstawiciele instytucji-uczestników dialogu społecznego w Polsce wezmą udział w wizycie studyjnej w Norwegii. Celem wizyty będzie przekazanie dobrych praktyk w czasie serii spotkań z organizacjami dialogu społecznego i władzami publicznymi z Norwegii. Szczególny nacisk zostanie położony na dyskusję na temat możliwości transferu dobrych praktyk na grunt polski. Rezultaty wizyty zostaną uwzględnione w narzędziowniku dialogu społecznego.

Konferencja końcowa, w której wezmą udział przedstawiciele wszystkich organizacji realizujących projekt oraz innych organizacji dialogu społecznego, władz publicznych i innych organizacji wspierających godną pracę, zostanie zorganizowana w Warszawie. Głównym celem konferencji będzie upowszechnienie wyników projektu oraz promocja MIGRIGRIGHT Social Dialogue Toolkit.

 

Lider projektu

Federacja Przedsiębiorców Polskich, FPP

 

Partnerzy

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, OPZZ

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, CASE

Confederation of Norwegian Enterprise, NHO

 

 Projekt wspierany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu „Dialog Społeczny - Godna Praca”.