Europe, Labor market, social policy and social services

Jak zlikwidować ubóstwo kompetencyjne wśród najbardziej podatnych?

W kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy, związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz wciąż istniejących podziałów kompetencyjnych w społeczeństwie, Komisja Europejska proponuje szereg działań "dla nadania nowego impetu uczeniu się przez całe życie". Obejmuje to "promowanie zwiększonego, bardziej skutecznego i włączającego inwestowania w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji w celu wykorzystania pełnego potencjału europejskiej siły roboczej oraz wspieranie osób w zmianie pracy".

Celem projektu jest zbadanie różnych podziałów kompetencyjnych, w tym kompetencji cyfrowych, oraz ich związków z biedą i wykluczeniem społecznym. Badanie różnych cech, czynników i rozwiązań dotyczących podziałów kompetencyjnych, pomoże zmniejszyć rozbieżność między umiejętnościami a wymaganiami rynku pracy, ale także dostarczy wskazówek dotyczących walki z biedą i projektowania skutecznych polityk mających na celu dotarcie do najbardziej wrażliwych osób, z ostatecznym celem zwalczania i zmniejszania ubóstwa kompetencyjnego.

Przez konkretne przykłady badanie zdefiniuje i przedstawi ubóstwo kompetencyjne, w tym kompetencje cyfrowe, a także zbada, kto jest nim dotknięty, jakie są czynniki wpływające na tę sytuację i jak powinno być zaprojektowane podnoszenie kwalifikacji. Biorąc pod uwagę, że jednostki i grupy doświadczają wielu form dyskryminacji na podstawie różnych cech społecznych lub tożsamości, to badanie będzie przyjmować podejście intersekcjonalne. 

Klient: The European Economic and Social Committee (EESC)