Advisory, Europe, Trade, economic integration and globalization

Conseqences of EU Accession for Fiscal Policy - Adjustments of Public Finances

 

Opis projektu:

Projekt został przeprowadzony na potrzeby UKIE przez Małgorzatę i Rafała Antczaków i dotyczył diagnozy krótkookresowych fiskalnych skutków akcesji Polski w UE w pierwszym roku członkostwa. Opracowanie zawiera opis przepływów finansowych pomiędzy Polską a UE i wstępną ocenę wykorzystania funduszy strukturalnych w pierwszym roku członkostwa. Ponadto prezentowane jest saldo rozliczeń budżetu państwa z UE przy uwzględnieniu roli budżetu w prefinansowaniu i współfinansowaniu programów operacyjnych oraz omówiony wpływ integracji z UE na realizację planu dostosowania fiskalnego sektora finansów publicznych.


Sponsor:

UKIE