01 Maj 2007 - 01 Lis 2007

Badanie zmian struktury i rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 1996-2006, ich przyczyn oraz ich możliwych implikacji dla rynku pracy oraz polityki ekonomicznej i społecznej

 

 

Opis Projektu:

Celem projektu jest analiza zmian struktury i rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 1996-2006. Zbadane zostaną również mechanizmy stojące za zmianami w rozkładzie płac, takie jak Skill-Biased Technological Change (SBTC), różnice w sile przetargowej pracowników i pracodawców w różnych sektorach i/lub dla przedsiębiorstwach o różnej wielkości i różnice w systemach negocjacji płacowych oraz wzrost (lub spadek) płacy minimalnej oraz/lub dochodów w przypadku braku pracy.
Na podstawie danych badania struktury wynagrodzeń oraz BAEL oszacowane zostaną charakterystyki tych rozkładów w badanych latach i zinterpretowane ich zmiany w czasie. Informacje pochodzące z BAEL i dotyczące charakterystycznych cech miejsc pracy oraz samych pracowników pozwolą na powiązanie zmian w strukturze zatrudnienia ze zmianami rozkładu wynagrodzeń na quasi-panelowej próbie osób w kolejnych latach. Planujemy przeprowadzenie jednoczesnej estymacji zmian prawdopodobieństwa znalezienia i/lub utraty zatrudnienia oraz zmian wysokości oczekiwanej płacy w zależności od cech pracownika i/lub miejsca pracy.

 

Sponsor:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej