Rosnące zadłużenie państw i jego ryzyka

Na Zeszyt mBank-CASE Nr 172 "Rosnące zadłużenie państw i jego ryzyka" składają się dwa artykuły: "Rosnące zagrożenie niewypłacalnością długu publicznego i nowym globalnym kryzysem finansowym w epoce po pandemii COVID-19" autorstwa Marka Dąbrowskiego oraz "Czy Polska wpadnie w pułapkę długu?" autorstwa Jakuba Karnowskiego i Andrzeja Rzońcy.

 

Czytaj/pobierz publikację

 

Z "Wprowadzenia" do artykułu "Rosnące zagrożenie niewypłacalnością długu publicznego i nowym globalnym kryzysem finansowym w epoce po pandemii COVID-19" Marka Dąbrowskiego:

"Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie diagnozy sytuacji fiskalnej w gospodarkach zaawansowanych (GZ) oraz jej ewolucji od 2007 r. Analiza obejmuje okresy globalnego kryzysu finansowego (GKF) (2007–2009), następującego po nim ożywienia gospodarczego, oraz pandemii COVID-19 (2020–2021).

Punktem wyjścia jest dynamika zmian długu publicznego od 2007 (część 1.1.). Następnie przypomnimy równanie zdolności obsługi zadłużenia (część 1.2.) oraz omówimy, czy realne stopy procentowe (r) mogą nadal przez dłuższy okres utrzymywać się na poziomie niskim i niższym niż realna stopa wzrostu PKB (g) (część 1.3.). Część 1.4. poświęcona jest zagrożeniom związanym z polityką fiskalną, które mogą pojawić się w perspektywie krótko- i średnioterminowej. W części 1.5. omówiono konieczność jak najszybszego rozpoczęcia działań w ramach korekty budżetowej oraz jej możliwe kierunki. W części 1.6. przeanalizowano ryzyka dla globalnej stabilności finansowej wynikające ze ścieżki długu pub licznego prowadzącej do utraty zdolności jego obsługi. Część 1.7. koncentruje się na negatywnych konsekwencjach wysokiego poziomu długu publicznego dla polityki monetarnej oraz niezależności banku centralnego (BC). W części 1.8. przedstawiono krótkie wnioski."

 

Z "Wprowadzenia" do atykułu "Czy Polska wpadnie w pułapkę długu?" autorstwa Jakuba Karnowskiego i Andrzeja Rzońcy:

"Celem tego opracowania jest analiza tzw. pułapki długu, w tym zwłaszcza ocena ryzyka wpadnięcia w nią polskiej gospodarki.

Analiza składa się z czterech części :

  • W pierwszej z nich przedstawiamy definicję pułapki długu i opisujemy mechanizmy, w wyniku których dany kraj może się w niej znaleźć;
  • W części drugiej wskazujemy cechy polskiej gospodarki i polityki gospodarczej, które zwiększają ryzyko wpadnięcia w pułapkę długu;
  • W części trzeciej formułujemy rekomendacje dla polityki gospodarczej, których wprowadzenie w życie ograniczyłoby owo ryzyko;
  • Część czwarta stanowi podsumowanie."