Europe, Labor market, social policy and social services

Przeprowadzenie badania w celu zmapowania prawnych ścieżek migracji i mobilności pracowników w państwach członkowskich UE (faza II)

Migration Partnership Facility (MPF) to program finansowany przez UE, realizowany przez ICMPD. MPF wspiera przygotowanie i wdrożenie inicjatyw partnerskich mających na celu bardziej efektywne zarządzanie migracją i dialog poprzez zapewnianie ukierunkowanej, elastycznej i indywidualnej pomocy (głównie w formie dotacji) dla priorytetowych krajów UE objętych różnymi instrumentami finansowania w ramach MPF.

Ogólnym celem projektu jest przeprowadzenie mapowania 23 państw członkowskich UE oraz aktualizacja istniejącego mapowania dla 4 innych państw (Estonia, Holandia, Polska, Portugalia) dotyczącego migracji pracowników i mobilności, aby wesprzeć działania MPF na rzecz stworzenia korzystnego środowiska dla partnerstwa i zarządzania wiedzą, związanego z migracją zarobkową. W ramach projektu  członkowie konsorcjum będą musieli:

  • przeprowadzić mapowanie, w którym zostaną przedstawione istniejące/dostępne prawne ścieżki i priorytety rynku pracy 23 państw UE docelowych dla migrantów zarobkowych, które doświadczają niedoboru siły roboczej i wykazują pewne zainteresowanie rozwojem partnerstwa z państwami trzecimi w zakresie migracji zarobkowej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja;
  • zaktualizować, jeśli konieczne, studia przypadków i podsumowanie fazy I, przygotowane w 2022 roku, dotyczące Estonii, Polski, Portugalii i Holandii;
  • opracować lub zaktualizować indywidualne krajowe studia przypadków, gromadząc dane i wiedzę na temat istniejących ram prawnych w tych 27 krajach, które wyjaśnią obecnie dostępne ścieżki dla talentów spoza UE - z użyciem tego samego wyglądu i układu, co w przypadku fazy I, oraz profesjonalnego formatowania;
  • przygotować indywidualne raporty podsumowujące (maks. 8 stron) dla 23 nowych krajów i zaktualizować 4 istniejące podsumowania - z wykorzystaniem tego samego wyglądu i układu, co w przypadku fazy I, oraz profesjonalnego formatowania;
  • przygotować raport zawierający syntezę poziomą i notatkę dotyczącą polityki, która łączy wyniki fazy I i fazy II oraz zawiera zalecenia w kontekście obecnej polityki UE (maks. 8 stron). Dokument powinien być zgodny z wyglądem i układem fazy I oraz być profesjonalnie sformatowany;
  • przygotować artykuł podsumowujący (post na blogu), prezentujący główne wyniki/wnioski uzyskane z mapowania i notatki polityki oraz wskazujący na ich znaczenie polityczne i dalsze kroki (maks. 2 strony);
  • przygotować profesjonalne wizualizacje dla każdej z 23 prawnych ścieżek, korzystając z tego samego stylu i modelowania, jak w przypadku fazy I;
  • opracować stronę internetową/aplikację do umieszczenia na stronie internetowej MPF, która umożliwi wizualizację i porównywanie ścieżek między 27 państwami członkowskimi UE, jako dodatek do raportów.

 

Klient: ICMPD