Advisory, budżet państwa, ceny, Europe, Financial sector, finanse publiczne, gospodarka światowa, Institutional reforms, koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, makroekonomia, polityka monetarna, polska gospodarka, Post-communist transition and development issues, prognozy, relacje zewnętrzne, rynek pracy, rynki finansowe, Trade, economic integration and globalization, wkaźnik wczesnego ostrzegania przed kryzysami, wzrost gospodarczy

Polska Gospodarka - Tendencje, Oceny, Prognozy (PG TOP)

Opis projektu:

Projekt  rozpoczął się w listopadzie 1998 roku. Na bazie opracowanego przez ekonomistów CASE modelu krótko- i średnioterminowych prognoz głównych zmiennych makroekonomicznych, od 1999 roku publikowany jest kwartalnik pt. "Polska Gospodarka - Tendencje, Oceny, Prognozy".

Kwartalnik PG-TOP składa się ze stałych sekcji, do których należą:

  • ocena sytuacji gospodarczej w danym kwartale,
  • uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski - przede wszystkim tendencje w gospodarce światowej oraz założenia prognozy,
  • analiza sytuacji gospodarczej oraz prognoza na kolejne dwa lata - obejmuje popyt krajowy, wartość dodaną, rynek pracy, ceny, inflację bazową, kurs walutowy, handel zagraniczny, budżet i finanse publiczne itd.,
  • załączniki statystyczne,
  • oraz z części dyskusyjnej (różnej dla każdego numeru kwartalnika), prezentującej poglądy znanych ekonomistów na problemy gospodarcze naszego kraju oraz omawiającej wyniki teoretycznych i empirycznych prac badawczych prowadzonych w CASE.