Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe

Nowe drogi funkcjonalnej współpracy na poziomach lokalnym i regionalnym w krajach Partnerstwa Wschodniego

Podczas dorocznego posiedzenia, które miało miejsce w listopadzie 2022 roku, Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) postanowiła przyjąć bardziej bezpośrednią metodę wspierania inicjatyw oraz skoncentrować się na projektach mających ściśle praktyczne zastosowanie. W związku z tą decyzją pojawiła się potrzeba sporządzenia uaktualnionej wersji raportu CORLEAP, która ułatwiłaby wdrożenie takiego postępowania.

Badanie zlecone CASE przez Komitet Regionów, zatytułowane „Nowe drogi funkcjonalnej współpracy na poziomach lokalnym i regionalnym w krajach Partnerstwa Wschodniego”, miało stanowić wstępną podstawę do dyskusji i analiz w czasie prac nad stworzeniem wspomnianego raportu CORLEAP.

Badanie zapewnia przegląd:

  • istniejących inicjatyw wsparcia ze strony międzynarodowych i krajowych organizacji;
  • lokalnych możliwości (prawnych i finansowych możliwości zaangażowania się w transgraniczną współpracę), przy jednoczesnym podkreśleniu zróżnicowania potrzeb w poszczególnych krajach;
  • potencjału zaangażowania kompetencji i zdolności, które, przy oferowanym wsparciu, można znaleźć lokalnie w krajach PW;
  • potencjalnych przyszłych możliwości wsparcia, wraz z mapowaniem podmiotów, które mogłyby wsparcie to otrzymać .

Lider projektu: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Partner: LSE

Klient: Komitet Regionów