01 Mar 2019 - 31 Lip 2019

Ekonomiczny wpływ zastosowania wyższych stawek podatku konsumpcyjnego

Celem proponowanego badania było oszacowanie całkowitego uszczerbku finansowego wynikającego z zastosowania zawyżonej stawki podatku akcyzowego na piwo smakowe produkowane przez Grupę Żywiec S.A..

Przeprowadzona analiza składała się z 4 komponentów. Pierwszy z nich miał charakter teoretyczny i prezentował efekty ekonomiczne zastosowania wyższych stawek podatków pośrednich na podstawie teorii incydencji/przerzucalności podatkowej. Pozwoliło to na wyznaczenie ram wpływu czynników, które determinują równowagę rynkową dóbr konsumpcyjnych. W drugim komponencie wykorzystano wyznaczone wcześniej ramy analityczne do przeprowadzenia autorskiej analizy ekonometrycznej. Następnie, w komponencie trzecim,  przeprowadzono analizę symulacyjną, która określiła szacowany uszczerbek finansowy Grupy Żywiec. Całość spinał komponent czwarty, w którym zaprezentowano wyniki analizy dla konkretnych marek piwa oraz najważniejsze wnioski.

 

Sponsor: PwC

Lider projektu: CASE