01 Paź 2014 - 02 Paź 2014

Badanie skutków i zakresu opodatkowania pracy

 

10.2014 - 05.2015

Opis Projektu:

W ramach Europejskiego Semestru wiele krajów członkowskich otrzymało zalecenia zreformowania systemów podatkowych tak, aby sprzyjały wzrostowi gospodarczemu – redukcji podatków pracy dla niektórych grup albo odciążenia podatników poprzez bardziej równomierne rozłożenie podatków w sektorach takich jak: konsumpcja, nieruchomości oraz walka z zanieczyszczeniem środowiska. Do tej pory zalecenia dotyczące zbalansowania podatków nie zawierały wskazówek dotyczących tego, czy w celu załagodzenia konkretnych problemów na rynku pracy kraje członkowskie powinny się skoncentrować na redukcji podatków dla pracowników, czy dla pracodawców. W kontekście trudnej sytuacji makroekonomicznej oraz limitów budżetowych, ważne jest aby wprowadzać jedynie dokładnie przemyślane zmiany.  


Główne założenia projektu :

1.    Bazując na literaturze fachowej, zidentyfikować czynniki określające, czy bezrobocie jest spowodowane przede wszystkim czynnikami związanymi z popytem lub podażą na pracę,
2.    Prezentacja krótko- i długoterminowych szacunków w kontekście wysokości opodatkowania z punktu widzenie pracownika i pracodawcy,
3.    Rozpoznanie oraz analiza czynników (tj. instytucjonalna regulacja rynku pracy, praktyki ustalania wysokości pensji) odpowiadających za wpływ podatku pracy na zatrudnienie w krajach UE oraz pośród w poszczególnych grupach pracowniczych,
4.    Bazując na powyższej analizie, identyfikacja problemów na rynku pracy, spowodowanych nieodpowiednim systemem opodatkowania, a także prognoza potencjalnych rozwiązań w celu eliminacji tych problemów.


Plan projektu oraz wkład CASE:

Projekt składa się z następujących etapów:
1.    Przegląd przyczyn problemów związanych z bezrobociem,
2.    Przegląd wysokości podatków pracy,
3.    Przegląd interakcji pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz organami odpowiedzialnymi za regulacje stawek podatkowych,
4.    Autorska analiza oparta na zebranych danych.

Rolą CASE jest przeprowadzenie pierwszego punktu planu projektu poprzez: (1) Przegląd literatury w kontekście zagadnień popytu i podaży na rynku pracy, wpływających na zatrudnienie, (2) Prezentację czynników ilustrujących źródła problemów na rynku pracy.


Metody przeprowadzania projektu:

1.    Przegląd literatury w zakresie trendów ekonomicznych i społecznych, wpływających na rynek pracy w UE.
2.    Prezentacja czynników ilustrujących źródła problemów związanych z bezrobociem.
3.    Przegląd literatury ekonomicznej w kontekście krótko- i długoterminowych warunków ubezpieczeń społecznych oraz podatków pracy z perspektywy pracodawcy i pracownika. (1) Projekt, który bezpośrednio rozważa zagadnienia wysokości podatku pracy oraz ubezpieczeń społecznych (2) Ogólny przegląd literatury w zakresie wysokości podatku pracy (3) Przegląd literatury w zakresie wysokości podatku pracy przy uwzględnieniu model ekonomicznego CGE.
4.    Przegląd literatury dotyczącej wysokości podatków pracy oraz elastyczności podaży i popytu pracy jako ważnych czynników obciążenia podatkami w kontekście instytucji rynku pracy, a także warunków makroekonomicznych. Szczególnie ważny jest proces ustalania pensji oraz systemu opieki socjalnej.
5.    NiGEM to model makro-ekonometryczny, który pozwala na śledzenie zachowań gospodarstw domowych oraz w sposób numeryczny ilustruje obciążenie podatkami poprzez symulacje potencjalnych efektów reform, przesuwających ciężar płacenia składek emerytalnych z pracodawców na pracowników.
6.    Rozwój struktury umożliwiającej zakres podatku pracy, w celu udoskonalenia rynku pracy w krajach członkowskich .
Działania podjęte w trakcie trwania projektu zakładają: uczestnictwo podczas startu projektu, spotkania podczas oraz pod koniec projektu, przygotowanie zaawansowanych metodologicznie końcowych raportów.
 

Sponsor: DG TAXUD

Partnerzy:  IHS (Project leader), CPB (FWC leader), IFS, ETLA, CAPP.