01 Mar 2004 - 01 Mar 2007

Prywatyzacja i reformy systemowe a ewolucja sektora przedsiębiorstw w Polsce. Bilans piętnastolecia.

 

Opis projektu:

Zespół CASE pod kierunkiem Barbary Błaszczyk pracował nad syntetyczną oceną polityk prywatyzacyjnych (wraz z wprowadzonymi zmianami regulacyjnymi w otoczeniu przedsiębiorstw) na zmiany dokonane w organizacji, strukturze i efektywności ekonomicznej sektora przedsiębiorstw w całości oraz w poszczególnych jego segmentach. W odróżnieniu od większości dotychczas przeprowadzonych w Polsce badań na ten temat, zakres projektu obejmował nie tylko przedsiębiorstwa objęte przekształceniami własnościowymi, ale i sektor przedsiębiorstw publicznych tj. przedsiębiorstw państwowych oraz będących własnością państwowych osób prawnych. Zespół badawczy starał się wyjaśnić współzależności między charakterem przekształceń własnościowych i wyłaniającymi się z nich typami nowych struktur własności a ekonomicznymi zachowaniami przedsiębiorstw i ich skutkami efektywnościowymi.

Publikacje w ramach projektu:

  • Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Własność, restrukturyzacja, efektywność

Pod redakcją B. Błaszczyk i P. Kozarzewskiego, Autorzy: M. Antczak,M. Bałtowski,B. Błaszczyk,I. Grosfeld,P. Kozarzewski,W. Nawrot,Sz. Żminda, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2007, CASE Raport Nr 70, DTP: CeDeWu Sp. z o.o.

(Praca zbiorowa, składająca się z 11 rozdziałów, wstępu oraz podsumowania, licząca 320 stron)

  • Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999 - 2005)

Autorzy:M. AntczakB. BłaszczykM. BałtowskiP. Kozarzewski, Zeszyty BRE - CASE Nr  89 / 2007

Oprócz tego wyniki prac wykonanych na poszczególnych etapach były prezentowane i dyskutowane w ramach mniejszych zebrań naukowych, w których uczestniczyli członkowie Zespołu badawczego i zaproszeni goście. Między innymi były kolejno dyskutowane raporty cząstkowe, na których podstawie napisane zostały poszczególne rozdziały książki zamykającej projekt oraz teksty, które ze względu na swoja objętość lub z innych względów nie weszły do publikacji końcowej. Wśród tych ostatnich należy wymienić dwa teksty, które nie weszły do publikacji końcowej, ale miały istotne znaczenie metodologiczne przy jej powstawaniu. Były to obszerne opracowania Wioletty Nawrot pt. "W poszukiwaniu przyczyn słabej efektywności działania przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa" oraz Richarda Woodwarda pt. " Pozafinansowe mierniki i czynniki sukcesu rynkowego".

Ponadto wielokrotnie były udzielane wywiady prasowe, niektóre z nich zostały umieszczone w formie e - referatów na stronach internetowych CASE, inne ukazały się w prasie krajowej i zagranicznej.

Spis konferecji, na których były prezentowane wyniki prac w projekcie:

  • Konferencja Towarzystwa Ekonomistów Polskich, dnia 7 października 2003 r., w wystąpieniu p.t. "Koszty spowolnienia prywatyzacji"
  • Seminarium BRE-CASE pt. "Koszty spowolnienia prywatyzacji w Polsce", dnia 19 lutego 2004 r.
  • Konferencja CASE pt. "Włączenie Polski do Strategii Lizbońskiej. Kierunki niezbędnych reform w pierwszych latach przynależności do Unii Europejskiej", dnia 9 grudnia 2004 r.
  • Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Skarbu i Polski Instytut Dyrektorów przy współpracy OECD pt. "Porządek korporacyjny w przedsiębiorstwach publicznych" - wystąpienie B. Błaszczyk w dyskusji panelowej pt. "Wyzwania dla polityki państwa w zakresie usprawnienia mechanizmów porządku korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych - kierunki zmian", dnia 29.09. 2005 r.
  • Seminarium BRE-CASE pt. "Jakie reformy są potrzebne Polsce?", dnia 16 marca 2006 r.
  • Konferencja końcowa pt. "Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce - Główne trendy zmian, ewolucja znaczenia gospodarczego i efektywności w latach 1989-2005,  dnia 1 marca 2007 r. 
  • VII Międzynarodowa Konferencja "Enterprise in Transition", organizowana w Bolu (Chorwacja) przez Uniwersytet w Splicie. Referat pt: "Corporate Governance in State-Controlled Enterprises in Poland" zaprezentuje dr hab. Piotr Kozarzewski, 24-26 maja 2007 r. 

 

Sponsor:

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji