Piotr Kazmierkiewicz


Piotr Kaźmierkiewicz jest politologiem, specjalizującym się w problematyce migracji zarobkowej, powrotów i integracji migrantów, a także zarządzania i polityki migracyjnej. Od 2007 roku współpracuje z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji w Albanii, Mołdawii i na Ukrainie, a także na Kaukazie, w Azji Centralnej i Rogu Afryki. Od 2002 roku związany jest z Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie, gdzie zajmuje się polityką migracyjną Polski i krajów Europy Środkowej oraz ich relacjami z krajami Partnerstwa Wschodniego. Kierował zespołami badawczymi i ewaluacyjnymi, opracowującymi analizy luk i potrzeb polityk publicznych, realizował szkolenia z zakresu analizy polityk oraz programy coachingowe. Uczestniczył w studiach doktoranckich i uzyskał tytuł magistra politologii na Central European University (1997), tytuł magistra filologii angielskiej (studia brytyjskie) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1998) oraz tytuł licencjata nauk politycznych (summa cum laude) na Southern Oregon University w USA (1996). Jest stypendystą International Policy Fellowship Instytutu Społeczeństwa Otwartego (1999-2000) i był stażystą w siedzibie UNHCR w Genewie (1999).


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE