01 Sty 2014 - 02 Sty 2014

Indeksy bezpieczeństwa finansowego: Financial Stress Index (FSI) i Economic Sensitivity Index (ESI). Aktualizacja 2014

01.2014 - 12.2014

Opis projektu:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk naukowych, biznesowych i politycznych CASE planuje stworzyć unikalny w skali kraju oraz nowatorskiwskaźnik „CASE Financial Vulnerability Index”. Po dwudziestu latach transformacji, Polska gospodarka staje się środowiskiem coraz bardziej przewidywalnym dla potencjalnych inwestorów. Niemniej wielu inwestorów wciąż musi prowadzić działania w oparciu o niepełną informację. Stąd też rosnące zapotrzebowanie na stworzenie wskaźnika pozwalającego na ocenę gospodarki polski w ujęciu globalnym jak i z punktu widzenia konkretnej kategorii (np. bezrobocie). Choć wskaźnik będzie pewnym uproszczonym spojrzeniem na rzeczywistość, to kontynuowany przez dłuższy okres czasu pozwoli na wskazanie trendu, będącego cenną informacją dla szerokiego grona odbiorców.

W 2014 indeksy zostana zaktualizowane i poprawione. W szczególności rozbudowana zostanie część prognostyczna modelu. W celu usprawnienia prognozowania napięć na rynkach finansowych i kondycji ekonomicznej krajów regionu zbudujemy ekonometryczny model wektorowej autoregresji (VAR – Vector Autoregression). Wielorównaniowe modele ekonometryczne typu VAR stanowią bardzo efektywne narzędzie prognostyczne wychwytujące dynamiczne zależności między wskaźnikami i agregatami ekonomicznymi. Wartości zmiennych przewidywane przez autorski model typu VAR posłużą do prognoz wartości indeksów. Prognozy wykonamy przyjmując roczny horyzont czasowy wyprzedzający moment wyliczeń (termin wykonania: styczeń-marzec 2014 r.).

W oparciu o aktualizacje wartości indeksów i prognozy modelu ekonometrycznego przygotowywana będzie kwartalna analiza sytuacji makroekonomicznej w regionie(termin wykonania: marzec/czerwiec/wrzesień/grudzień 2014). Analiza będzie prezentowana w formie raportu publikowanego co kwartał w wersji elektronicznej, dostępnego w dwóch wersjach: ogólnej oraz pogłębionej.

 

Cel projketu: 

Głównym celem projektu jest zaktualizoanie i ulepszenie indeksów pozwalających na ocenę sytuacji makroekonomicznej kraju i jego stabilność od strony finansowej. Będą one uwzględniały szereg czynników pozwalających na kompleksową analizę sytuacji ekonomicznej. Indeksy będa narzędziem, z którego będą mogli skorzystać zarówno przedstawiciele świata nauki, jaki i politycy.

 

Zaangażowanie CASE:

Projekt jest pomysłem autorskim ekspertów CASE i kontynuacją ukończonego w 2013 roku projektu "Budowa indeksu bezpieczeństwa finansowego „CASE Financial Vulnerability Index”". Czas trwania projektu to 12 miesięcy. Aktualizacje danych będa publikowane co kwartał.

Oczekiwane wyniki projektu:

Zasadniczym "produktem" będą zaktualizowane indeksy, które publikowane będą online co kwartał. Ponadto, zorganizowane zostanie seminarium, w trakcie któego przedstawione zostaną koncepcja indeksów, zastosowana metodologia oraz same wyniki badań.