GREEN HEAT – współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji

Wiele polskich miast posiada dobrze rozwinięte systemy ciepłownicze. Mimo to w znacznej części gospodarstw domowych ogrzewanie wody i części mieszkalnych wciąż opiera się na prywatnych kotłach, których większość jest zasilana paliwami kopalnymi, przede wszystkim węglem. Prowadzi to do zanieczyszczenia powietrza i wydzielania do atmosfery ogromnych ilości dwutlenku węgla.

Pilotażowy projekt będzie realizowany w Legionowie, gdzie ze współudziałem lokalnych mieszkańców zostanie przeprowadzona stopniowa eliminacja prywatnych kotłów. Zostanie również opracowany projekt docelowego lokalnego systemu energetycznego opartego na energii odnawialnej, wraz z modelem biznesowym uwzględniającym wymagania proponowanych rozwiązań technologicznych, oraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania. System powinien być społecznie i ekonomicznie akceptowalny oraz gotowy do wprowadzenia w rozsądnym horyzoncie czasowym. Doświadczenia zebrane podczas pilotażu posłużą do opracowania metodologii, która będzie możliwa do wykorzystania w innych polskich miejscowościach.

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów węglowych w sposób interdyscyplinarny, zakładając wykorzystanie wielu metod, takich jak przegląd istniejącej literatury, analiza danych, ankiety, wywiady indywidualne i pogłębione, analiza i modelowanie systemów energetycznych oraz procesy partycypacyjne wspierające wspólne podejmowanie decyzji.

Zadania realizowane w ramach projektu zostały zgrupowane w pakiety prac, podchodzące do problemu z różnych perspektyw: społecznej, technologicznej i ekonomicznej. Jeden z pakietów łączy wszystkie aspekty i odpowiada za dynamiczne modelowanie systemu, wspierające interdyscyplinarną analizę.

Do współudziału w projekcie zaproszenisą są reprezentanci różnych stron zainteresowanych: lokalni mieszkańcy, dostawcy technologii, członkowie samorządu, lokalni biznesmeni, potencjalni inwestorzy, agencje rządowe i organizacje pozarządowe.

Więcej informacji na stronie projektu.

Lider projektu: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, Norsk institutt for luftforskning (Norwegia), Universitetet i Bergen (Norwegia), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk

Grant: IdeaLab, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Fundusze Norweskie i EOG