Development Assistance, Infrastructure, energy and climate change, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Rola partnerów społeczno-ekonomicznych w strategiach umiejętności w dziedzinie sprawiedliwej, zielonej transformacji: perspektywa regionalna

Celem badania jest zebranie i analiza danych na temat roli partnerów społeczno-ekonomicznych w strategiach umiejętności w dziedzinie sprawiedliwej, zielonej transformacji na poziomie regionalnym. Wyciągnięte wnioski pomogą w sformułowaniu zaleceń dla polityk w innych regionach napotykających na te same wyzwania, w których rola partnerów społeczno-ekonomicznych mogłaby zostać wsparta.

Badanie przeanalizuje sposób zarządzania sektorem umiejętności w sprawiedliwej, zielonej transformacji oraz rolę różnych społeczno-ekonomicznych partnerów i ich wzorców współpracy w odniesieniu do następujących aspektów:

  • integracja sektora umiejętności w szeroko rozumianej sprawiedliwej, zielonej transformacji;
  • podaż umiejętności a popyt na nie;
  • zaangażowanie pracodawców w kształcenie nowych umiejętności;
  • zaangażowanie w szkolenie pracowników zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem.

Dane zostaną zebrane w wybranych regionach Niemiec, Polski, Słowacji i Hiszpanii. We wszystkich czterech krajach badanie zostanie przeprowadzone w dwóch regionach: jednym, w którym odejście od energii opartej na paliwach kopalnych zakończyło się sukcesem, oraz drugim, w którym taka transformacja wciąż trwa.

Na potrzeby badania zostaną opracowanę strategia badawcza oraz narzędzia gromadzenia danych. Informacje na temat aktualnego poziomu zaangażowania partnerów społeczno-ekonomicznych zostaną zebrane poprzez przegląd literatury i danych, a także 160 ogólnych oraz pogłębionych ankiet. Przedstawiciele różnorodnych interesariuszy na różnych poziomach zostaną zaproszeni do współpracy i omówienia słabych i mocnych stron, luk, obszarów wymagających poprawy i możliwych rozwiązań.

Ostateczne ustalenia zostaną omówione podczas warsztatów z europejskimi przedstawicielami partnerów społeczno-ekonomicznych i innych zainteresowanych stron. Po dyskusji i włączeniu jej wyników do badania, zostanie opracowana analiza porównawcza i podręcznik na temat związanych z zagadnieniem polityk.

Lider projektu: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Partnerzy: Słowacka Akademia Nauk, CIRCE Technology Center, CIT GmbH – Regional Economic Development Agency (RDA)

Sponsor: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop)