ZAPROSZENIE na 167. seminarium mBank-CASE "Wiek emerytalny a system emerytalny, rynek pracy i gospodarka"

mBank i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


167. seminarium mBank – CASE:

 

Wiek emerytalny a system emerytalny, rynek pracy i gospodarka

 

 

Wprowadzenie:

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

Paneliści:

prof. Filip Chybalski, Politechnika Łódzka,

prof. Joanna Tyrowicz, Uniwersytet Warszawski,

dr Michał Rutkowski, Bank Światowy.

 

Seminarium odbędzie się 29 października 2020 r. (czwartek),

w godz. 15:00 - 16:30.

 

Spotkanie odbędzie się wyłącznie ONLINE.

 

LINK do TRANSMISJI

 

O seminarium:

Tematem seminarium będzie ocena wpływu zmian wieku emerytalnego na stabilność finansową systemu emerytalnego oraz adekwatność otrzymywanych świadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Polski. Wobec zachodzących zmian demograficznych, w tym starzenia się ludności, rosnącego udziału osób starszych w populacji, ale także coraz dłuższego trwania życia, w tym również życia w zdrowiu, wiek emerytalny staje się istotnym parametrem systemów emerytalnych w Europie. Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej, wiek emerytalny powinien się zmieniać wraz ze zmianami przewidywanej długości trwania życia.

 

Dziewięć krajów UE już realizuje ten postulat (w tym m.in. Włochy, Finlandia i Słowacja), pozostałe kraje w UE podnoszą wiek emerytalny. W Polsce dzieje się odwrotnie, trzy lata temu wiek emerytalny został obniżony, a także zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn. Warto podkreślić, że w UE tylko jeszcze w Rumunii wiek emerytalny kobiet jest docelowo niższy od wieku emerytalnego mężczyzn (jest to 63 lata, zatem jest wyższy niż w Polsce).

W trakcie seminarium dyskutować będziemy, jak decyzja ta wpływa i będzie wpływać na wysokość emerytur, szczególnie kobiet, a także na stabilność finansową systemów emerytalnych; czy obecne rozwiązania w Polsce możemy traktować jako dyskryminację kobiet oraz czy obecny stan jest możliwy do utrzymania w przyszłości, biorąc pod uwagę zachodzące globalnie trendy, szczególnie kurczące się zasoby pracy i potencjalny spadek liczby pracujących, a także konsekwencje starzenia się ludności na potencjał wzrostu gospodarczego i sytuację finansów publicznych.

 

 

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak - dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH, członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, jest liderką polskiej grupy badawczej „Badania zdrowia, starzenia się i procesów przechodzenia na emeryturę w Europie”, kieruje również polskim zespołem Narodowych Rachunków Transferów. W latach 2008-2009 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zasiadała również w Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i była członkinią Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2007-2009 była wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej, a do połowy 2009 r. również członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jej zainteresowania naukowe obejmują kwestie dotyczące demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji. Na SGH prowadzi wykłady z obszarów ekonomii emerytalnej, statystki społecznej, polityki gospodarczej i społecznej. Obecnie bierze udział w realizacji dwóch międzynarodowych projektów badawczych.​

 

Prof. Filip Chybalski - w 2002 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie już dwa lata później uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk ekonomicznych. W 2013 roku Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 2020 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora. Z Politechniką Łódzką związany jest od 2005 roku. Pracuje w Katedrze Zarządzania. Zainteresowania naukowe prof. Chybalskiego koncentrują się na ekonomii emerytalnej, modelach welfare state, prognozowaniu gospodarczym oraz wykorzystaniu metod ilościowych w badaniach społecznych. Kieruje międzynarodową grupą badawczą Pensions & Intergenerational Relations (PIR) Research Group. Jest autorem ok. 100 publikacji naukowych, wydanych w kraju i zagranicą. Za książkę profesorską pt. Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empirycznew 2019 roku otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w konkursie na najlepsze publikacje z zakresu pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi. Był także nominowany do nagrody Beta 2019 za wkład w dziedzinie zarządzania finansami. Jest organizatorem cyklicznej konferencji międzynarodowej PenCon Pensions Conference oraz członkiem European Network for Research on Supplementary Pensions.

Prof. Joanna Tyrowicz jest związana z Uniwersytetem Warszawskim oraz FAME|GRAPE i IZA. Profesurę z ekonomii uzyskała w 2019 roku, tytuł doktora nadał Uniwersytet Warszawski w roku 2006. Ukończyła także studia na Katholike Universiteit Leuven. W latach 2007-2017 pracowała w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, specjalizując się w zagadnieniach dotyczących rynku pracy i gospodarstw domowych. Współpracowała także z Bankiem Światowym i Komisją Europejską. Rok 2009 spędziła jako Fulbright Scholar na Columbia University, a rok 2010 jako Mellon Fellow w Netherlands Institute for Advanced Studies. Jej książka habilitacyjna “Histereza bezrobocia w Polsce” zdobyła nagrodę im. Lipińskiego dla najlepszej książki roku nadawaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Dr Michał Rutkowski - Dyrektor Naczelny Globalnej Praktyki Zabezpieczenia Społecznego i Pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie. Przedtem (2015-2016) Dyrektor odpowiadający za Organizacje Międzynarodowe. Były Dyrektor ds. Rosji i stały przedstawiciel Banku Światowego w Moskwie (2012-2015), były dyrektor ds. polityki społecznej w regionie Azji Południowej Banku Światowego. Współautor reformy systemu emerytalnego w Polsce, pierwszy dyrektor biura pełnomocnika rządu do spraw reformy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce (1996–1997). Przed rozpoczęciem pracy w Banku Światowym w 1990 roku był adiunktem w Katedrze Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Prowadził też badania naukowe nad ekonomią pracy, makroekonomią, edukacją, wzrostem i produktywnością w Centre for Labour Economics i Centre for Economic Performance w London School of Economics w Londynie. Dr Rutkowski jest autorem wielu publikacji w dziedzinie rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. M.in. jest współautorem pierwszej kompleksowej analizy dostosowań na rynku pracy w okresie transformacji ("Labor Markets: Wages and Employment", z R. Jackmanem, [W:] "Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe: The Transition and Beyond", Nicholas Barr (red.), Oxford University Press 1994), a jego ostatnie publikacje to m.in. „Reimagining Social Protection”, Finance and Development, December 2018, oraz “The Future of Social Protection” w: Pathways to Reducing Poverty and Sharing Prosperity in India, IBRD/World Bank, 2019.