Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy

Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 – raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE

Raport „Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 został przygotowany przez CASE” - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, na zamówienie Western Union i omawia rosnące znaczenie transferów pieniężnych z zagranicy w polskiej gospodarce na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Raport składa się z trzech rozdziałów:

  • Część 1omawia znaczenie transferów migrantów w gospodarce światowej.
  • Część 2 przedstawia wyniki symulacji makroekonomicznych wpływu transferów na wzrost PKB i konsumpcji.
  • Część 3 opisuje znaczenie transferów zagranicznych  w budżetach  gospodarstw domowych, uwzględniając zróżnicowania demograficzne i regionalne.

Z raportu wynika, iż z dochodów zagranicznych korzysta około 1,2 mln Polaków (ok 330 tysięcy gospodarstw). Są to przede wszystkim dochody z pracy (87%). Znacznie mniejszą rolę odgrywają transfery od osób prywatnych, a zupełnie znikomą zagraniczne świadczenia społeczne. Raport zwraca jednak uwagę, że pomimo iż zagraniczne dochody z pracy stanowią ponad 60% dochodów rozporządzalnych gospodarstw-beneficjentów, to jedynie 2% dochodów wszystkich gospodarstw łącznie. Dodatkowo pokazuje on, że z dochodów zagranicznych częściej korzystają mieszkańcy małych miast i wsi niż dużych aglomeracji, mieszkańcy województw położonych na zachodzie kraju oraz o dużym odpływie migracyjnym.

Ważną konkluzja raportu jest również to, że dochody z zagranicy zmniejszają stopę ubóstwa o blisko 2 punkty procentowe, z 19% (hipotetyczna stopa ubóstwa przy założeniu braku dochodów zagranicznych) do 17,1%. Najbardziej wyraźna redukcja występuje w grupach gospodarstw, w których znaczenie dochodów zagranicznych jest największe.
Od kilku ostatnich lat następuje stabilny wzrost przekazów pieniężnych. Na podniesienie wartości transferów zagranicznych wpłynęło przede wszystkim przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, dzięki czemu Polacy uzyskali prawo do podejmowania pracy w innych państwach członkowskich. Szczególnie widoczne było to w 2004 r., gdy wzrost transferów o ponad połowę zwiększył ich rolę w budżetach gospodarstw domowych z 1 proc. do 1,7 proc.
O roli jaką odgrywają transfery może świadczyć fakt, że okresie otrzymywania środków przedakcesyjnych transfery były średnio dwukrotnie większe, ponad 5-krotnie w 2005 r., kiedy to rozpoczęło się wydatkowanie środków unijnych na realizację Polityki Spójności w ramach budżetu 2004-2006. W kolejnych latach (do 2008 r.) prywatne transfery przewyższały środki unijne o kilkadziesiąt procent. Od 2009 r. relacja ta się odwróciła: środki unijne przewyższają prywatne transfery około 2-krotnie.

Opracowanie raportu zostało zlecone z okazji 20 rocznicy obecności Western Union na polskim rynku.