01 Paź 2014 - 02 Paź 2014

Wdrażanie przepisów w odniesieniu do uwarunkowań ex ante na etapie planowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSiI)

10.2014 - 11.2015

Opis projektu:

Efektywność projektów fundowanych przez EFSI zależy od wielu czynników, takich jak odpowiednia polityka na poziomie makroekonomicznym, sprzyjające warunki rynkowe oraz solidne wsparcie na poziomie instytucji rządowych. W przypadku wielu sektorów aby efektywnie zapewnić satysfakcjonujący wzrost konieczne jest istnienie odpowiednich warunków strategicznych oraz regulacji. Jak udowodniono w przeszłości, niewłaściwie prowadzona polityka oraz nadmiar administracyjnych obowiązków w instytucjach rządowych ograniczają efektywność rozporządzania funduszami unijnymi. Również braki efektywności w zarządzaniu funduszami wynikają z niekompatybilności pomiędzy prawem Europejskim a narodowym w sektorach bezpośrednio powiązanych z EFSI. Mimo podejmowania w przeszłości prób celem ustanowienia „warunkowości” instytucjonalnych, administracyjnych, i strategicznych umów, ich zastosowanie pozostaje niesystematyczne. W związku z tym, aby zagwarantować, że efektywność funduszy unijnych nie ucierpi ze względu na niejasne regulacje lub nieudolność państwowych instytucji spowodowaną nadmiarem obowiązków, w system regulacji EDSI na lata 2014-2020  włączone zostały warunki ex ante.

Jako część oceny wprowadzenia nowych warunków na lata 2014-2020 przy rozdzielaniu funduszy EDSI, DG Regio chce ocenić ich implementację w kontekście istniejących warunków ex ante, aby określić w jakim stopniu warunki te miały wpływ na wprowadzenie nowych zasad w życie.


Główne cele projektu:

Głównym celem projektu jest zbadanie w jaki sposób nowe warunki regulacji, odnoszące się do istniejących już warunków ex ante, wprowadzane były w życie w okresie przeprowadzania projektu. Rezultaty projektu zostaną uwzględnione w raporcie KE na temat planowania negocjacji oraz dalszych rozważaniach na temat przyszłości programów UE.


Plan projektu i rola CASE:

Liderem projektu jest METIS. Główne cele projektu to:
1.    Stworzenie metodologicznego raportu,
2.    Synteza warunków EFSI,
3.    Ocena w jaki sposób warunki mające związek z zastosowaniem oraz wypełnieniem już istniejących warunków ex ante zostaną wprowadzone w życie w czasie trwania programu,
4.    Przygotowanie wniosków z przeprowadzonych badań,
5.    Spotkania z pracownikami KE.

Wkład CASE będzie widoczny poprzez udział naszego eksperta w części badań dotyczącąej infrastruktury oraz innych tematów, będących obecnie przedmiotem analiz w nowych krajach członkowskich.


Rezultaty projektu:
1.    Synteza zastosowania oraz spełnienia uwarunkowań ex ante, wymienionych w Umowach o Partnerstwie, oraz Programach Operacyjnych, współfinansowanych przez ERDF i CF, łącznie z programami fundowanymi z różnych źródeł przy współpracy z EFS,
2.    Ocena przydatności oraz spełnienia warunków ex ante (WEA) na podstawie analizy procesów oraz metodologii zastosowanych przez: kraje członkowskie, ustawodawców, oraz podczas nieformalnych posiedzeń KE,
3.    Podsumowanie zalet i wad warunków związanych z WEA podczas trwania programu oraz wartości ogólnej WEA, w celu zapewnienia optymalnych standardów MS.
Działania podejmowane podczas trwania projektu obejmują: uczestnictwo przy starcie projektu, spotkania podczas trwania i pod koniec projektu, przedstawienie dwóch raportów w czasie trwania projektu, oraz dwóch raportów końcowych.  


Sponsor: DG Regio


Partnerzy: METIS (Austria), Panteia, AEIDL, ICF (współwykonawca).