Spotkanie sieciujące w ramach projektu „Wsparcie systemu integracji uchodźców w Polsce"

18 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie sieciujące dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację indywidualnych programów integracji (IPI), zorganizowane przez warszawskie biuro UNHCR oraz CASE.

W spotkaniu udział wzięło dwudziestu pracowników z całej Polski – z Sopotu, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Białegostoku, Łodzi, Katowic, Poznania, Lublina, Wrocławia oraz Warszawy. Przeprowadzone w formie warsztatowej spotkanie stworzyło okazję do wymiany doświadczeń i wsparcia procesu wzajemnego uczenia się uczestników.

IPI to programy integracyjne skierowane do beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce – uznanych uchodźców oraz osób, którym przyznano ochronę uzupełniającą. W ich ramach cudzoziemcom oferowane jest m.in. wsparcie finansowe, w zakresie nauki języka polskiego czy znalezienia pracy. Sytuacja w poszczególnych miastach Polski różni się zarówno w odniesieniu do liczby realizowanych programów, jak i możliwości oferowanego wsparcia.

W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali na temat mocnych i słabych stron IPI, współpracy w realizacji programów z innymi instytucjami (np. urzędami pracy) oraz rozwoju tych umiejętności pracowników socjalnych, które są ważne z punktu widzenia pracy z cudzoziemcami.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Wsparcie systemu integracji uchodźców w Polsce”.