Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Labor market, social policy and social services

Scenariusze rozwoju europejskiej siły roboczej - nowy CASE e-brief

Wielkość i jakość europejskiej siły roboczej w przyszłości są ważnymi czynnikami produkcji, od których zależy wzrost gospodarczy w regionie. Działanie systemów takich jak zabezpieczenia społeczne i opieka zdrowotna zależne jest od wielkości populacji przyszłych potencjalnych podatników.

Starsi pracownicy mają co raz większy i ważniejszy udział w zatrudnieniu w Europie. Ze względu na niższą płodność i rosnącą długości życia, udział osób powyżej 50 roku życia w populacji jest dziś większy niż kiedykolwiek. Z prognoz Eurostatu wynika, że odsetek osób w wieku 50-74 lata w populacji pomiędzy 20 a 74 rokiem życia wzrośnie w krajach UE-27 z obecnego 40 do 47 procent w 2050 roku. Poszczególne kraje różnią się jednak pod względem aktywności osób starszych. Istniejące badania wskazują, że jest ona powiązana z różnymi czynnikami, w tym z instytucjami rynku pracy. Ponieważ przewiduje się, że proces starzenia się społeczeństw utrzyma się w przyszłości istotne jest, aby dowiedzieć się więcej o tych czynnikach, tak by można było rekomendować działania polityczne skuteczne we wspieraniu rozwoju przyszłych rynków pracy i gospodarki jako całości.

Celem omawianej części projektu (NEUJOBS) była ocena wpływu starzenia się na rynek pracy, a zwłaszcza na strukturę siły roboczej i wydajności pracy. Problem analizowaliśmy pod różnymi kontami. Najpierw użyto wyznaczników przejścia na emeryturę (patrz: Riedel i Hofer, 2013) z uwzględnieniem szerszej analizy aktywności w starszym wieku poza rynkiem pracy (Styczyńska et a., 2013). Następnie, próbowano prześledzić jak w poszczególnych krajach zmienia się wraz z wiekiem wydajność pracy oraz zbadać, czy kształcenie ustawiczne może przyczynić się do wzrostu wydajności pracy w przyszłości ( Ruzik - Sierdzińska et al., 2013). Na koniec przyjrzeliśmy się popytowi na pracę z perspektywy starzejących się społeczeństw, tj. działaniom pracodawców, postawom i zachowaniu w stosunku do starszych pracowników, oraz poglądom na emerytury (van Dalen et al., 2013 ).


Autorką publikacji jest Anna Ruzik-Sierdzinska. E-brief prezentuje wyniki projektu NEUJOBS i jest dostępny tutaj.