Prawa migrantów i uchodźców na rynku pracy w Polsce. Warsztaty projektu MIGRIGHT

W dniach 18-19 marca odbył się drugi warsztat w ramach projektu MIGRIGHT, poświęcony prawom migrantów i uchodźców na rynku pracy w Polsce. Celem serii warsztatów jest wypracowanie tzw. narzędziownika, czyli zestawu praktycznych wskazówek dotyczących dialogu społecznego i obywatelskiego w Polsce, wspierających kształtowanie środowiska przyjaznego do dyskusji o prawach pracowników migrujących i uchodźców oraz zapewnieniu im godnych warunków pracy.

Temat jest ważny, ponieważ w Polsce rośnie liczba cudzoziemców.  W 2020 r. przyznano im prawie 144,5 tys. zgód na pobyt czasowy, podczas gdy w 2019 r. liczba ta wyniosła niecałe 140 tys.

W marcowym spotkaniu, zorganizowanym w formule zdalnej, udział wzięli przedstawiciele polskich firm, organizacji biznesu, związków zawodowych, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych. Warsztat otworzyła prezentacja norweskiego studium przypadku, dotyczącego szybkiej ścieżki wejścia na rynek pracy dla nowo przybyłych uchodźców. Ta inicjatywa została zapoczątkowana w 2015 r. przez Konfederację Norweskich Przedsiębiorstw (NHO) oraz Norweską Konfederację Związków Zawodowych (LO), a w jej realizację zaangażowani byli różni interesariusze, w tym przede wszystkim publiczne służby zatrudnienia w Norwegii, związki zawodowe oraz firmy. Dzięki niej zatrudnienie znalazło wielu uchodźców. Osoby uczestniczące w warsztacie uznały, że wprowadzenie takiego rozwiązania w Polsce byłoby możliwe pod warunkiem zaangażowania odpowiednich aktorów na poziomach powiatowym i gminnym, właściwej koordynacji (za którą mogłyby odpowiadać np. Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego), zapewnienia finansowania oraz woli politycznej.

W czasie warsztatu podniesiono wiele kwestii dotyczących warunków pracy, wynagradzania, równego traktowania i ochrony prawnej pracujących migrantów i uchodźców w Polsce. Zagadnienie współpracy różnych grup interesariuszy na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców omówiono na przykładzie prac Grupy Roboczej ds. Relacji z Osobami Świadczącymi Pracę, działającej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Grupa koncentruje swoje działania wokół dwóch zagadnień: pracy przymusowej oraz promowania bezpiecznych i zrównoważonych środowisk pracy. Do chwili obecnej wypracowała m.in. projekt definicji pracy przymusowej oraz poradnik dla przedsiębiorców i innych podmiotów dotyczący rozpoznawania i przeciwdziałania pracy przymusowej.

Uczestnicy warsztatu zgodzili się, że podobne inicjatywy mają większą szansę na powodzenie,  jeśli uda się zgromadzić przy jednym stole ludzi o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy, a także zapewnieni się odpowiednio długi czas na wypracowanie rezultatów. Za kluczowe uznano również to, że współpracujące osoby mają wspólny cel, a przedmiot dyskusji jest dla nich ważny.

Warsztat został zorganizowany w ramach projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”. Liderem projektu jest Federacja Przedsiębiorców Polskich, a partnerami Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych i NHO.

Projekt MIGRIGHT realizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.