EU, Europe, Europe, fiscal policy, innovation, innovation and knowledge-based economy, Other Regions, private sector development, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, R&D, taxes

Nowy projekt w ramach Umowy Ramowej TAXUD

W ubiegłym tygodniu CASE wygrało przetarg na realizację projektu Studium dobrych praktyk w zakresie ulg podatkowych dla sektora badawczo-rozwojowego (“Study and Exchange of Good Practices on R&D Tax Incentives”). Celem badania jest dostarczenie przeglądu schematów ulg podatkowych w dziedzinie badań i rozwoju dla krajów członkowskich UE oraz krajów OECD, włączając w to polityki, które zostały niedawno zmodyfikowane lub wycofane. Ponadto, dostarczenie aktualnego przeglądu literatury empirycznej dotyczącej wpływu ulg podatkowych na badania i rozwój na inicjatywy prywatne, produkty innowacyjne firm, wydajność oraz poziom dobrobytu, wydajność gospodarczą oraz straty społeczne. Dokonane zostanie również porównanie istniejących ulg na badania i rozwój pod względem efektywności ich konstrukcji, procesów administracyjnych i dostępności danych, oraz zależności pomiędzy ulgami na badania i rozwój a innymi rozwiązaniami prawnymi wspierającymi innowacyjność.