Bank Światowy, Europe, Labor market, social policy and social services, nowe państwa członkowskie, ubóstwo, Unia Europejska, wykluczenie społeczne

Nowa publikacja w ramach projektu Polska - Spełnienie celów strategii Europa 2020 – zapewnienie spójności społecznej

Ukazała się nowa publikacja zatytułowana "Modelowanie Ubóstwa w Europie. Potencjalny wpływ zatrudnienia i edukacji na redukcję ubóstwa i wykluczenia społecznego do 2020 roku". Jednym z autorów raportu, powstałego w ramach projektu Polska - Spełnienie celów strategii Europa 2020 – zapewnienie spójności społecznej, jest CASE Fellow Irena Topińska.


Raport rzuca światło na wpływ poprawy warunków zatrudnienia i edukacji na wskaźniki ubóstwa i społecznego wykluczenia, a dokładniej odpowiada na pytanie: Czy osiągnięcie zawartych w strategii Europa 2020 celów dotyczących rynku pracy i edukacji poprowadzi do osiągnięcia celów związanych z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym przy braku innych działań politycznych? W pracy przedstawiono prosty, elastyczny, wykorzystujący powszechnie dostępne wyniki badań gospodarstw domowych model równowagi częściowej. Model symulacyjny analizuje wpływ zmian w poziomie zatrudnienia i ukończenia edukacji na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zastosowano go do analizy 10 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej: Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii, oraz poddano procedurze weryfikacji. Cele stawiane poszczególnym państwom w ramach strategii Europa 2020 są niezwykle ambitne, zwłaszcza biorąc pod uwagę historyczne wzory zatrudnienia w tych krajach. Ponadto, ze względu na powolną i niepewną poprawę sytuacji na rynkach pracy, poziomy zatrudnienia w 2020 r. mogą nie osiągnąć zakładanych przez polityków pułapów. W takim przypadku cele redukcji ubóstwa i poziomu wykluczenia społecznego mogą okazać się niemożliwe do osiągnięcia bez podjęcia dodatkowych działań politycznych.


Pełny tekst raportu w języku angielskim dostępny jest tutaj.