aktywność zawodowa, Europe, Labor market, social policy and social services

Nowa publikacja w ramach projektu NEUJOBS

Nowa publikacja, zatytułowana "Wpływ czynników instytucjonalnych i socjo-ekologicznych na poziom aktywności w starszym wieku" została opublikowana w ramach projektu NEUJOBS, fundowanego przez Unię Europejską w ramach 7 Programu Ramowego.

Raport pozwala na wgląd w socjoekonomiczne czynniki gospodarczej i pozagospodarczej aktywności osób po 50. roku życia. Zbadany został nie tylko ich udział w rynku pracy, ale także zaangażowanie społeczne, systemy wartości, wykształcenie, stopień religijności oraz zaangażowanie w prace domowe. Wykorzystując dane zgromadzone podczas Europejskiego Sondażu Społecznego, zbadany został ogólny poziom aktywności osób w wieku 50+ w Europie, zależności pomiędzy różnymi aspektami ich działalności oraz ogólne zasady funkcjonowania rynku pracy. Otrzymane rezultaty dotyczące współistnienia rynkowej oraz pozarynkowej aktywności są niejednoznaczne.Jednocześnie autorzy przyjrzeli się roli indywidualnych cech osobowościowych oraz czynników zachęcających i zniechęcających do wcześniejszego opuszczania rynku pracy w krajach europejskich. Różne rezultaty osiągane w poszczególnych krajach skonfrontowane zostały z indywidualnymi systemami instytucjonalnymi tych państw. Na zakończenie raportu autorzy opisują wybrane przypadki zakończonych sukcesem strategii aktywizacji zawodowej.

Pełen tekst publikacji wraz ze streszczeniem w j. polskim dostępny jest tutaj.

 
Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie projektu.