CIS, dochód, Europa, Europe, Global/Multiregional, Labor market, social policy and social services, nierówności, Other Regions

Nierówności w zglobalizowanym świecie


Główny nurt debaty na temat nierówności kształtuje przede wszystkim sytuacja gospodarcza w poszczególnych państwach wysokorozwiniętych. Problem ten jest rozważany także w kontekście kryzysu państwa dobrobytu – tutaj pod uwagę należy brać przede wszystkim występujące braki efektywności, a także efekty starzenia się społeczeństw oraz globalizacji, dowodził dr Marek Dąbrowski podczas prezentacji wygłoszonej na konferencji ‘Dialogue on Inequalities’. Podczas wydarzenia, zorganizowanego w dniach 21-22 stycznia 2015 r. w Istambule przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. United Nations Development Programme, UNDP), debatowano na temat różnych aspektów problemu nierówności: sytuacji w Europie południowowschodniej oraz państwach byłego bloku socjalistycznego, różnicach pomiędzy spojrzeniem z perspektywy globalnej i regionalnej, sposobach wdrażania rozwiązań powstałych w wyniku przeprowadzania analiz politycznych i ekonomicznych do działań politycznych, oraz projektowaniu programów dotyczących walki z nierównościami.
 

Jak dowodził dr Dąbrowski, międzynarodowy podział pracy między państwami o wysokim poziomie dochodu skutkuje przeniesieniem średnio-płatnych miejsc pracy w sektorach usług i produkcyjnym do gospodarek wschodzących, hamowaniem wzrostu pensji w sektorach dóbr i usług, a także powstawaniem tzn. efektu Headquarter, dotyczącego międzynarodowych korporacji, oraz pogłębieniem podziałów pomiędzy wysoko wyspecjalizowanymi (wysokopłatnymi) i pracochłonnymi (niskopłatnymi) usługami. Jak podkreślał podczas swojego wystąpienia dr Dąbrowski, mówiąc o nierównościach powinniśmy być świadomi, że przejawiają się one nie tylko w nierównym podziale dochodu, ale również w postaci nierównych szans i możliwości (główną rolę odgrywają tu czynniki społeczne i kulturowe, oraz edukacja i stan zdrowia).

 

Podczas konferencji zaprezentowano ponadto raport “Poverty, Inequality and Vulnerability in the Transition and Developing Economies of Europe and Central Asia”. Do jego przygotowania użyto danych pochodzących z globalnej bazy ubóstwa Banku Świarowego POVCALNET, które pokazują trendy dotyczące biedy i nierówności w tym regionie. Jak podkreślał Ben Slay, Starszy Doradca Strategiczny w Regionalnym Centrum UNDP w Istambule, „w postsocjalistycznym okresie w państwach tych zaobserwować można względną równość w dystrybucji dochodu, względnie duży dostęp do świadczeń społecznych oraz relatywnie niewielki stopień dyskryminacji ze względu na płeć. (…) Jednakże, wiele wskazuje, że ten pozytywny trend ulega odwróceniu, a sytuacja przypomina tę obserwowaną w innych częściach świata”.

 

 

Liczne relacje prasowe z konferencji znaleźć można na stronie wydarzenia. Zachęcamy również do zapoznania się z załączoną poniżej prezentacją dra Dąbrowskiego.