Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Institutional reforms, Post-communist transition and development issues, prywatyzacja

Konferencja „Privatisation - what’s next”

Rozmowy o prywatyzacji w gronie ekspertów z całego świata były tematem konferencji „Privatisation  - what’s next” organizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, CASE oraz Sekretariat OECD, którą 13 maja br. gościła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Tamborski.  CASE reprezentowany był przez prof. Barbarę Błaszczyk.

Prywatyzacja jest jednym z motorów napędowych gospodarki rynkowej, jednak powinna być przeprowadzana z poszanowaniem krajowych uwarunkowań oraz przy poparciu opinii publicznej, aby skutecznie i trwale przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, zgodnie uznali uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się przedstawiciele ministerstw i agencji rządowych zajmujących się prywatyzacją i nadzorem właścicielskim z takich krajów jak Chorwacja, Finlandia, Grecja, Izrael, Norwegia, Polska, Rosja, Serbia, Szwecja, Turcja, Węgry oraz Wielka Brytania.

"Jednym z głównych osiągnięć ludzi i zespołów, które w ostatnich latach pracowały na rzecz polskiej prywatyzacji jest to, że dziś otwarcie mówi się o niej jako o sukcesie. Obecnie proces ten powoli dobiega jednak końca, co musi rodzić szereg ważnych pytań" – powiedział Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu w MSP otwierając konferencję.

 

Prof. Barbara Błaszczyk przedstawiła cele prywatyzacji wspólne zarówno dla krajów przechodzących proces transformacji jak i rozwiniętych gospodarek rynkowych. Po krótce omówiła także przypadek Polski, podkreślając ogromny zakres prywatyzacji oraz zmiany jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o udział prywatnych przedsiębiorstw w całości polskiej gospodarki. "Podczas gdy w 1989 r. sektor publiczny odpowiadał za 81% PKB Polski, w roku 2008 udział ten wynosił już tylko 23%, co, z jednej strony, świadczy o wyjątkowym postępie prywatyzacyjnym, a z drugiej – pokazuje, że jest jeszcze sporo do zrobienia w tym zakresie."
Te same wnioski płyną z raportu pt. „Analiza przekształceń własnościowych w Polsce i Europie” zaprezentowanego przez Ernst & Young.  Polska obok Estonii znalazła się w grupie liderów prywatyzacyjnych, jednak mimo tego, eksperci zgodnie uznają, że wciąż istnieje przestrzeń do dalszej sprzedaży spółek znajdujących się w rękach państwa.


Jak zauważyli uczestnicy konferencji, przyszłość prywatyzacji jest jednak nie tylko uzależniona od czynników gospodarczych, czy wskaźników makroekonomicznych. Przedstawiciel Sekretariatu OECD Hans Christiansen wyróżnił trzy podstawowe grupy czynników, od których zależy powodzenie tego procesu.

 

Po pierwsze, aby możliwa była skuteczna prywatyzacja, potrzebna jest do tego wola polityczna rządzących, którzy sprawują kontrolę na publicznymi firmami. Po drugie, celem prywatyzacji powinna być poprawa ogólnych warunków gospodarczych. Po trzecie, potrzebne są odpowiednie regulacje, dzięki którym chronione będą interesy obywateli.
"W historii mieliśmy już do czynienia z nieefektywnymi prywatyzacjami. Takim typowym przykładem jest prywatyzowanie spółek będących monopolistami w swoim sektorze, tylko po to, aby uzyskać przychody do budżetu, co negatywnie odbijało się na obywatelach. Dlatego też, aby procesy prywatyzacyjne kończyły się sukcesem, muszą się być prowadzone przy poparciu i zrozumieniu społeczeństwa" – powiedział Hans Christiansen z OECD.


W swoim podsumowaniu, Paweł Tamborski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa podkreślił, że konferencja stworzyła doskonałą okazję do wymiany opinii i doświadczeń na temat procesów prywatyzacyjnych, które miały miejsce w wielu krajach w ciągu ostatnich lat. "Pomimo wymienionych w trakcie konferencji zagrożeń i kosztów związanych z prywatyzacją, nie ma wątpliwości, że jest ona motorem postępu i trudno wyobrazić sobie bez niej rozwój gospodarczy" – stwierdził Paweł Tamborski.

Prezentacje wszystkich uczestników dostępne są tutaj.